Usluge na teret HZZO-a

Ako imate obvezno zdravstveno osiguranje, neke oblike zdravstvene zaštite vam u cijelosti plaća HZZO


Povezane e-usluge:

Pregled izabranog liječnika    Portal zdravlja

Ako ste prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje, neke oblike zdravstvene zaštite vam u cijelosti plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), čak i ako nemate sklopljen ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.


Potpuno pokriveni troškovi

HZZO u cijelosti plaća:
 
 • cjelokupnu zdravstvenu zaštitu djeci do navršene 18. godine života i djeci osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima prije navršene 18. godine života, odnosno za vrijeme trajanja redovitog obrazovanja, kao i djeci osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava, te osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u RH, koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje, a status u zdravstvenom osiguranju stječu temeljem rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako pravo na zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
 • preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
 • preventivnu zdravstvenu zaštitu žena
 • zdravstvenu zaštitu žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda te zdravstvenu zaštitu u vezi s medicinski potpomognutom oplodnjom sukladno posebnom zakonu
 • preventivnu zdravstvenu zaštitu osoba starijih od 65 godina
 • preventivnu zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom utvrđenog posebnim propisom
 • cjelokupnu zdravstvenu zaštitu u svezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprječavanje njihova širenja
 • obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu
 • cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti
 • cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti
 • cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti
 • hemodijalizu i peritonejsku dijalizu
 • zdravstvenu zaštitu u svezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja
 • izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć u djelatnosti hitne medicine koja uključuje hitni prijevoz (kopnenim, vodenim i zračnim putem)
 • kućne posjete i kućno liječenje
 • patronažnu zdravstvenu zaštitu
 • sanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika
 • lijekove s Osnovne liste lijekova HZZO-a propisane na recept
 • zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
 • laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite
 • palijativnu zdravstvenu zaštitu.