Sudjelovanje u troškovima zdravstvenih usluga

Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, morate plaćati dio troškova zdravstvene zaštite (bivša participacija)

Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, morate plaćati dio troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (bivša participacija), osim za one usluge koje u cijelosti plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).


Oslobođenje od plaćanja sudjelovanja

Dio troškova zdravstvene zaštite ne moraju plaćati jedino djeca do navršene 18. godine života i djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad.

Osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje, te imaju obvezno zdravstveno osiguranje osnovom rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb također ne moraju plaćati sudjelovanje.

Također, niti članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog branitelja, HRVI, kao i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30 posto koji to svoje pravo dokazuju iskaznicom HZZO-a s oznakom "HB" koja im zamjenjuje dotadašnju iskaznicu obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).


Iznos troškova

Ako niste dopunski osigurani, za zdravstvene usluge morate platiti najmanje 20 posto njihove cijene, ali ne manje od:
 
 • za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije - 0,75 posto proračunske osnovice (25 kuna)
 • specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite - 1,50 posto proračunske osnovice (50 kuna)
 • za ortopedska i druga pomagala određena općim aktom HZZO-a - 1,50 posto proračunske osnovice (50 kuna)
 • za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, kao i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući - 0,75 posto proračunske osnovice (25 kuna po danu)
 • za liječenje u drugim državama članicama Europske unije (EU) i trećim državama sukladno propisima EU-a, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu Zavoda, ako propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno
 • za troškove bolničke zdravstvene zaštite - 3,01 posto proračunske osnovice (100 kuna po danu)
 • za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti - 30,07 posto proračunske osnovice (1.000 kuna)
 • za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina – 15,03 posto proračunske osnovice (500 kuna).

Kada navedenu zdravstvenu zaštitu (primjerice specijalističko-konzilijarnu, u što pripada CT snimanje, MR ili druga pretraga ili postupak) obavljate zbog liječenja bolesti čije troškove u cijelosti plaća HZZO, ne morate plaćati dio troškova takve zdravstvene zaštite.

HZZO u cijelosti plaća liječenje HIV infekcija, kao i ostalih zaraznih bolesti, te liječenje zloćudnih bolesti.


Najviši iznos sudjelovanja

Po jednom ispostavljenom računu možete platiti najviše 60,13 posto proračunske osnovice (2.000 kuna). Jedan ispostavljeni račun je na primjer račun za bolničko liječenje ili račun za izvršeno CT snimanje ili snimanje magnetskom rezonancom.


Primarna zdravstvena zaštita

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti obvezni ste platiti 0,3 posto proračunske osnovice (10 kuna) za:
 
 • zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine te
 • izdavanje lijeka po receptu (tada se tih 10 kuna plaća u ljekarni).

Sudjelovanje kod izabranog liječnika plaća se za pruženu zdravstvenu zaštitu neovisno o tome je li ona osiguranoj osobi pružena primjenom jednog ili više postupaka utvrđenih popisom terapijskih i dijagnostičkih postupaka.

Navedenih 0,3 posto proračunske osnovice (10 kuna) ne plaćate:
 
 • kada zdravstvenu zaštitu koristite kod svog izabranog liječnika u vezi dijagnoza bolesti čije liječenje u cijelosti plaća HZZO
 • kada vam je radi liječenja istih bolesti lijek propisan na recept, a prilikom njegova izdavanja u ljekarni.

Poveznica na Odluku: 
Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite