Obvezno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj

Obveznim zdravstvenim osiguranjem svim se osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati:
 • sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU) i državljani države koja nije država članica s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske, odnosno profesionalne djelatnosti, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj i ako propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).
 

Prava iz obveznog osiguranja

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća:
 • pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu
 • pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu 
 • pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu 
 • pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a 
 • pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a
 • pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama.

Pravo na novčane naknade obuhvaća:
 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
 • naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja
 • naknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.
 

Dodatne informacije:

HZZO - Obvezno osiguranje

HZZO - Najčešća pitanja i odgovori


Povezane e-usluge:

Pregled izabranog liječnika

Zahtjev za izdavanje EKZO

Portal zdravlja