Utvrđivanje prava na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad

Privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad je odsutnost s rada zbog bolesti, ozljede ili nekih drugih okolnosti. Potvrdu poslodavcu trebate dostaviti najkasnije tri dana od početka privremene nesposobnosti za rad

Privremena nesposobnost za rad je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti koje vas sprječavaju u izvršavanju obveza rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. 

Pravo na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad utvrđuje vaš izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi.

Za vrijeme privremene spriječenosti za rad kao osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imate pravo na naknadu plaće.
 

Pravo na naknadu plaće

Pravo na naknadu plaće radi privremene nesposobnosti za rad imaju:
  • osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
  • osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću i ako imaju obvezno zdravstveno osiguranje na temelju istog rada
  • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u drugoj državi članici Europske unije (EU), državi s kojom RH ima sklopljen međunarodni ugovor kojim je uređeno pitanje zdravstvene zaštite ili trećoj državi koje nemaju zdravstveno osiguranje nositelja zdravstvenog osiguranja države članice ili treće države, odnosno koje nisu obvezno zdravstveno osigurane prema propisima države rada na način kako je to određeno propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom
  • članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU-a
  • osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, samostalno u obliku slobodnog zanimanja profesionalnu djelatnost te osobe koje u Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu
  • osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju
  • svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice koja je upisana u evidenciju koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada
  • osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako su prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje po osnovi pružanja navedene njege
  • osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja prema posebnom propisu.

Više o privremenoj nesposobnosti za rad pogledajte na internetskim stranicama HZZO-a

Privremena nesposobnost za rad.
 

Trajanje privremene nesposobnosti za rad 

Početak i duljinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje vaš izabrani doktor.
 
Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu s medicinskom indikacijom i smjernicama koje pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravlje, po prethodno pribavljenom mišljenju stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, odnosno ovisno o drugim razlozima privremene spriječenosti za rad.

Dakle, za utvrđivanje početka, prekida ili prestanka privremene nesposobnosti za rad isključivo je nadležan izabrani doktor.
 

Obavijest poslodavcu

Poslodavca morate izvijestiti o privremenoj nesposobnosti za rad što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana obvezni ste mu dostaviti potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i o očekivanom trajanju nesposobnosti.

Tiskanicu Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad, u kojoj je utvrđen početak i kraj privremene nesposobnosti za rad, ispunjava i izdaje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine, odnosno izabrani doktor ginekolog. U izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta upisuje se samo početni datum otvaranja rodiljnog dopusta.

Tiskanicu možete preuzeti sa stranica HZZO-a ili u našoj rubrici Dokumenti.
 

Prestanak privremene nesposobnosti za rad

Ako ste nezadovoljni odlukom izabranog doktora o utvrđivanju prestanka privremene nesposobnosti, radi zaštite prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja izdat će vam se na vaš zahtjev rješenje u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog obrazloženog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a koje je obvezno prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene izvršiti pregled osiguranika.

Zahtjev se rješava po hitnom postupku.