Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječni iznos plaće koja vam je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu

Pravo na naknadu plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) odnosno državnog proračuna imate:
 
 • sve dok izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite ne utvrdi da ste sposobni za rad ili
 • dok nije nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad.

Naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu.


Osnovica za naknadu plaće

Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječni iznos plaće koja vam je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg ste stekli pravo na naknadu plaće.

Ako ste obrtnik ili osoba koja samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost, osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio osigurani slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze.


Što se smatra plaćom

Redovna mjesečna plaća osiguranika, te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost za rad) koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe kod koje je osiguranik zaposlen.
 
U naknadu plaće ne uračunavaju se povremeni primitci kao što su regres, bonus, nagrade ili božićnice koji se isplaćuju primjerice jedanput ili više puta godišnje odnosno oni primitci koji se ne isplaćuju redovito svaki mjesec neovisno o tome radi li se o isplatama koje se u smislu drugih propisa smatraju plaćom i da li su na njih ili iz njih obračunati i uplaćeni doprinosi.
 

Najniži i najviši iznos naknade plaće

Naknada plaće ne može biti niža od 70 posto osnovice za naknadu (s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti niža od 25 posto proračunske osnovice). 

Kada se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a, najviši mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28 posto, odnosno trenutačno 4.257,28 kuna.

Ako nemate prethodno zdravstveno osiguranje, odnosno status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom od najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, za sve vrijeme privremene nesposobnosti naknada plaće iznosi 25 posto od proračunske osnovice, odnosno 831,50 kuna. 

To se, međutim, ne odnosi na privremenu nesposobnost za rad zbog ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti. 


Stopostotna osnovica

Naknada plaće iznosi 100 posto od osnovice:
 • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu
 • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom
 • za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena, definiranima u članku 15., stavcima 2. i 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama 
 • za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta
 • za vrijeme njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine
 • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe
 • dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini
 • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Pritom, naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28 posto, osim: 
 • za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena
 • za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta
 • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

U tim slučajevima naknada plaće se isplaćuje bez limita. 


Gubitak prava na naknadu plaće

Pravo na naknadu plaće nemate:
 • ako ste svjesno prouzročili privremenu nesposobnost za rad
 • ako ne izvijestite izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite da ste oboljeli u roku od tri dana od dana početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji vas je u tome onemogućio
 • ako namjerno sprječavate ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad
 • ako za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radite, odnosno obavljate poslove temeljem kojih ste zdravstveno osigurani, poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni poslovi)
 • ako se bez opravdanog razloga ne odazovete na poziv za liječnički pregled izabranog doktora, odnosno kontrolora HZZO-a ili tijela HZZO-a ovlaštenog za kontrolu privremene nesposobnosti
 • ako se ne pridržavate uputa za liječenje, što će utvrđivati izabrani doktor, doktor kontrolor ili tijelo HZZO-a ovlašteno za kontrolu privremene nesposobnosti za rad, bez suglasnosti izabranog doktora medicine otputujete iz mjesta prebivališta ili na drugi način zlorabite pravo na privremenu nesposobnost za rad.

Pritom nemate pravo na naknadu plaće od dana nastanka navedenih slučajeva do dana njihova prestanka, odnosno prestanka njima uzrokovanih posljedica.


Dodatne informacije:

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naknada plaće zbog privremene nesposobnosti za rad