Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odabir doktora primarne zdravstvene zaštite

Kao osigurana osoba HZZO-a, možete slobodno izabrati doktora opće/obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. Žene uz to imaju pravo na izbor ginekologa, a roditelji predškolske djece biraju i pedijatra

Promjena izabranoga doktora

Nakon proteka razdoblja od godine dana, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora, a unutar tog razdoblja promijeniti ga možete samo iz određenih razloga

Liste lijekova

Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja imaju mogućnost ostvariti i svoje pravo na lijekove koji su utvrđeni važećim listama lijekova HZZO-a, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima HZZO-a

Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete postaviti pitanja vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu te iznijeti svoje pritužbe, prijedloge ili pohvale
 

Zovem doktora

Nova adresa na koju građani mogu iznijeti prigovor uvedena je jer Ministarstvo zdravstva i HZZO zaprimaju sve učestalije prigovore