Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odabir doktora primarne zdravstvene zaštite

Kao osigurana osoba HZZO-a, možete slobodno izabrati doktora opće/obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. Žene uz to imaju pravo na izbor ginekologa, a roditelji predškolske djece biraju i pedijatra

Promjena izabranoga doktora

Nakon proteka razdoblja od godine dana, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora, a unutar tog razdoblja promijeniti ga možete samo iz određenih razloga

Liste lijekova

Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja imaju mogućnost ostvariti i svoje pravo na lijekove koji su utvrđeni važećim listama lijekova HZZO-a, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima HZZO-a

Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete uputiti pitanja Ministarstvu zdravstva vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, iznijeti svoje pritužbe, prijedloge ili pohvale, provjeriti e-Liste čekanja ili dobiti podršku u odvikavanju od pušenja
 

Zovem doktora

Nova adresa na koju građani mogu iznijeti prigovor uvedena je jer Ministarstvo zdravstva i HZZO zaprimaju sve učestalije prigovore