Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima

Ako ste zainteresirani za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, prijava se podnosi uredu državne uprave u županiji 

Zakonom o potpomognutim područjima uređuju se kategorije korisnika koji mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje, načini stambenog zbrinjavanja te uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje.

Cilj navedenog Zakona je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima sukladno posebnom zakonu u Republici Hrvatskoj kao i na područjima koja se u smislu ovoga Zakona smatraju područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: područja primjene ovoga Zakona), što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.

Prava iz ovoga Zakona mogu ostvariti fizičke osobe koje prebivaju na područjima primjene ovog Zakona ili se žele naseliti na područja primjene ovoga Zakona

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.


Uvjeti za stambeno zbrinjavanje

Uvjet za stambeno zbrinjavanje je taj da nemate u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima boravite, ili da istu niste prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, odnosno da niste stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske ili niste ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili niste ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima boravite i u kojima ste boravili.
 

Modeli stambenog zbrinjavanja

Modeli po kojima možete podnijeti prijave za stambeno zbrinjavanje:
 • najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
 • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika
 • darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
 • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju.


Prijave za stambeno zbrinjavanje

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se nadležnim uredima državne uprave u županijama i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba. Poziv za prijave javno se objavljuje na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

U postupcima po podnesenim prijavama za stambeno zbrinjavanje u prvom stupnju rješavaju nadležni uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, dok u postupcima po podnesenim žalbama na rješenja u prvom stupnju rješava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnosite prvostupanjskom tijelu s obzirom na područje primjene zakona, odnosno gdje želite stambeno zbrinjavanje. Popis i kontaktne podatke  ureda državne uprave možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Popis ureda državne uprave u županijama.

Rok za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.

Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje od ureda državne uprave u nadležnoj županiji, te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novu prijavu, jer se ona prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje.

Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 15. ožujka, na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama.kućoj se godini objavljuju najkasnije do 30. ožujka, na stranicama ureda državne uprave u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Na objavljene liste prvenstva, kao podnositelji prijave za stambeno zbrinjavanje imate pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njihove objave.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
 

Potrebna dokumentacija

Prijava za stambeno zbrinjavanje mora sadržavati sljedeće podatke:
 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji te JMBG ako ga podnositelj prijave posjeduje
 • adresu prebivališta i/ili boravišta
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako stranka živi u inozemstvu)
 • naznaku i opis modela stambenog zbrinjavanja koji se traži
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje obvezan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje u trenutku podnošenja prijave za stambeno zbrinjavanje ne smiju biti stariji od šest mjeseci

Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje.​

Nakon što se objavi izvršna lista prvenstva, u postupku utvrđivanja prava podnositelja prijave koji se nalazi na listi prvenstva pribavlja se sljedeća dokumentacija:

 1. uvjerenja o prebivalištima i boravištima u posljednjih 15 godina do podnošenja prijave
 2. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju/posjedovanju nekretnina
 3. uvjerenje općinskog suda ili drugog javnog registra da ima/nema u vlasništvu nekretnine
 4. potvrda nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina
 5. u slučaju stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave i dokaz o vlasništvu, lokacijska informacija te ako je podnositelj prijave posjeduje, pravomoćna građevinska dozvola čiji rok za početak građenja nije istekao
 6. u slučaju stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće ili stana na zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave i dokaz o vlasništvu te ako je podnositelj prijave posjeduje, pravomoćna građevinska dozvola čiji rok za početak građenja nije istekao.

Dokumentaciju iz stavka točaka 1., 2., 3. i 4. potrebno je pribaviti za mjesta gdje su podnositelj prijave i svi članovi obitelji na koje se odnosi prijava imali prijavljena prebivališta i boravišta unazad 15 godina prije podnošenja prijave.

Dokaze o činjenicama o kojima javnopravno tijelo vodi evidenciju u Republici Hrvatskoj, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrdu iz kaznene evidencije po službenoj dužnosti pribavlja nadležno tijelo koje rješava po podnesenoj prijavi u prvom stupnju.


Pravo iz Zakona ne mogu ostvariti osobe:

 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 79/12., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) odnosno za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv Republike Hrvatske
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv spolne slobode, protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 79/12., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) odnosno za kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)
 • koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 3. stavka 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.).