Održivo gospodarenje otpadom

Odvojeno prikupljanje otpada

Problematični otpad predajte odvojeno od miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosite razmjerno količini otpada kojeg ste predali davatelju usluge

Glomazni otpad

Stari namještaj možete odložiti u odgovarajući spremnik tijekom akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada, dovesti u reciklažno dvorište ili pozvati komunalnu tvrtku da vam odveze takav otpad

Biootpad

Biootpad se sastoji od kuhinjskog i vrtnog ili zelenog otpada te ga možete kompostirati u vlastitom vrtu

Električni i elektronički otpad

U električni i elektronički otpad između ostaloga spadaju veliki i mali kućanski uređaji te informatička i telekomunikacijska oprema

Otpadna vozila i gume

Otpadno vozilo predajte ovlaštenom skupljaču, a stare gume bez naknade možete ostaviti kod servisera ili ih predati ovlaštenom skupljaču

Otpad koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest mora se odlagati na posebno predviđenim plohama (kazetama) na odlagalištima otpada

Otpadna ulja

Otpadna maziva ulja preuzimaju ovlašteni skupljači otpadnih ulja

Prodaja sekundarnih sirovina

Prodajom sekundarnih sirovina za osobne potrebe možete mjesečno ostvariti prihod