Prostorni podaci

Podatke o smještaju nekretnine u prostoru možete pronaći na Geoportalu Državne geodetske uprave

Geoportal Državne geodetske uprave nudi pregled digitalnih katastarskih planova, digitalnog ortofota, topografskih karata u različitim mjerilima, sve na jednome mjestu i uz mogućnost preklapanja istih.

Više o samom Geoportalu možete saznati na stranicama Državne geodetske uprave

Geoportal DGU.


Hrvatska osnovna karta

Hrvatska osnovna karta (HOK) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1 : 5000. Radi se o topografskoj karti s informacijama o mjesnim prilikama prikazanog područja potrebitih za opću orijentaciju.

Koristi se u poslovima detaljnog prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.

U slučaju da vam je potrebna HOK karta u digitalnom obliku, sve informacije o kupnji pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18 ).

Naziv proizvoda Oblik Format podataka Jedinice mjere Naknada
HOK 1 : 5000 digitalni TIFF+TFW list
100,00 kn 
HOK 1 : 5000 analogni B2 list 200,00 kn
HOK 1 : 5000 – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjerilu analogni A4 izvod na A4 50,00 kn


Zahtjev za izdavanje Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1 : 5000

Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, e-mailom ili faxom.

Hrvatska osnovna karta.


Digitalna ortofoto karta

Digitalna ortofoto karta (DOF) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1 : 5000 za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima.

Koristi se za administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje, ali se može koristiti i kod kupnje nekretnine gdje pregledom DOF-a možete vidjeti kako je u prostoru smještena nekretnina (pored neke prometnice, odlagališta otpada i sl.) što utječe na odluku o kupnji.

Ako želite kupiti digitalnu ortofoto kartu, sve informacije o tome možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18 ).
 
Naziv proizvoda Oblik Format podataka Jedinica mjere Naknada
Ortofotokarta – kolor digitalni TIFF+ TFW+ DWG list 150,00 kn
Ortofotokarta – kolor analogni B2 list 250,00 kn
Ortofotokarta – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjerilu analogni A4 dio lista 50,00 kn

Zahtjev za izdavanje digitalne ortofotokarte

Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, e-mailom ili faxom.

Digitalna ortofoto karta.


Topografska karta u mjerilu 1 : 25 000

Topografska karta u mjerilu 1:25 000 (TK25) je službena državna karta s informacijama o mjesnim prilikama određenog područja koje se odnose na naselja, toponime, prometnice, vode, zemljišne oblike, vegetaciju i niz drugih pojava potrebitih za opću orijentaciju. Koristi se u poslovima prostornog planiranja, za potrebe planiranja i realizacije akcija zaštite i spašavanja u kriznim situacijama te za turističke i rekreativne aktivnosti

Ako želite kupiti TK25, sve informacije o tome možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18 ).

Naziv proizvoda Oblik Format podataka Jedinica mjere Naknada
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25) analogni B2 list 150,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25) digitalni TIFF+TFW list 100,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25) prikazana u neprekinutom nizu za odabrano područje ("kartozid") digitalni PDF datoteka broj listova TK25 * 150 kn

Zahtjev za izdavanje detaljne topografske karte

Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, e-mailom ili faxom.

Topografska karta u mjerilu 1 : 25 000.


Dodatne informacije:

Državna geodetska uprava