Kupnja nekretnina za strane državljane

Informirajte se kako i pod kojim uvjetima strani državljani mogu steći pravo vlasništva na nekretnine u RH 

Državljani EU i Švicarske Konfederacije

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te Vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa.
 
Ako ste državljanin Švicarske Konfederacije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa uz napomenu da prilikom podnošenja prijedloga za upis vlasništva nadležnom zemljišnoknjižnom sudu trebate uz ostalu dokumentaciju priložiti i potvrdu prijave privremenog boravka.
 

Državljani UK

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u prijelaznom razdoblju od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa budući da je UK od 1. veljače 2020. na uređeni način prestala biti članicom Europske Unije stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te počinje prijelazno razdoblje koje će trajati do 31. prosinca 2020.


Strani državljani izvan EU 

Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu, ako ste državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti u rubrici Dokumenti.

Pisani zahtjev predajete neposredno u pisarnici ili šaljete poštom na adresu:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49 
10000 Zagreb.
 
Pisanom zahtjevu morate priložiti:
  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige
  • uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom)
  • dokaz državljanstva (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako ste strana pravna osoba
  • ako vas zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  • ako niste odredili punomoćnika koji će vas zastupati, a nalazite se u inozemstvu, obvezni ste odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 
Ako budu potrebne u postupku i druge isprave, pozvat će vas da ih dostavite u primjerenom roku. 
 

Upravne pristojbe

Uz zahtjev, pored nabrojenih isprava, trebate priložiti i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tarifnom broju 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, u iznosu od 35 kuna.

Upravnu pristojbu platit ćete i za rješenje o stjecanju nekretnine u iznosu od 70 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 15 kuna.
 
Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se plaćati u državnim biljezima, a neovisno o iznosu, pristojbe se mogu plaćati putem sustava e-pristojbe i na propisani račun, odnosno putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske: 
  • IBAN HR1210010051863000160
  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univerzalnog naloga
  • upisivanjem u drugo polje univerzalnog naloga broja 5002.
 
Ako ste hrvatski državljanin, uz broj 5002 trebate upisati i svoj OIB, a ako ste stranac, tada iza broja 5002 trebate upisati i broj 721 i svoj OIB.
 
Tako ispunjen univerzalni nalog za plaćanje (ili državne biljege) morate priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.
 
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo pravosuđa i uprave - Stjecanje prava vlasništva