Gradnja bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli

Zbog nezakonitog građenja propisane su mjere u Zakonu o građevinskoj inspekciji, a poduzimaju ih građevinski inspektori i komunalni redari

Ako sumnjate da je neka građevina izgrađena protivno zakonskim odredbama odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, da je izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili je smještaj građevine na manjoj udaljenosti od druge građevine ili granice građevne čestice od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja, neograđeno gradilište i druge nepravilnosti, to možete prijaviti, sukladno nadležnosti, građevinskoj inspekciji ili upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstvenom upravnom odjelu.
 
Za građenje pojedinih jednostavnih građevina i izvođenje jednostavnih radova nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, ali se mora graditi ili prema glavnom projektu (nadležna građevinska inspekcija) ili prema odluci jedinica lokalne samouprave (nadležan komunalni redar). Navedene građevine i uvjeti za njihovo građenje navedeni su u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
Popis područnih ureda i područnih jedinica građevinske inspekcije po županijama pronaći ćete na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Područni uredi i područne jedinice građevinske inspekcije po županijama.

Adresar lokalne samouprave pronaći ćete na stranicama Udruge općina

Adresar lokalne samouprave.
 

Mjere građevinske inspekcije

Ako se gradi građevina bez građevinske dozvole ili protivno građevinskoj dozvoli građevinski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora ima pravo i obvezu narediti poduzimanje sljedećih inspekcijskih mjera:

 • otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja
 • zabranu ugradnje građevnog proizvoda
 • otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini
 • usklađivanje građenja
 • uklanjanje građevine
 • zabranu uklanjanja građevine
 • obustavu građenja.  

U slučajevima kada investitor, kojem je u građevinskom području naređeno uklanjanje građevine ne postupi po naredbi inspektora, prisiljava se na uklanjanje visokim novčanim kaznama sukladno Naputku o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori („Narodne novine“ broj 23/18.)
 

Mjere komunalnih redara

Utvrđivanje zakonitosti građenja, obavljanje nadzora građenja, provedbu zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina od strane jedinica lokalne samouprave dužan je provoditi komunalni redar. U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu narediti poduzimanje sljedećih mjera:

 • uklanjanje ruševine zgrade
 • otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
 • uklanjanje građevine
 • usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje
 • uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje
 • privremenu obustavu izvođenja radova
 • dovršenje vanjskog izgleda zgrade
 • izlaganje energetskog certifikata.  

Pravne posljedice nezakonitog građenja

 • obustava građenja i uklanjanje građevine na trošak investitora odnosno vlasnika građevine
 • prisiljavanje na uklanjanje građevina novčanim kaznama i pokretanje ovrha
 • nemogućnost dobivanja uporabne dozvole i/ili obavljanja djelatnosti
 • nemogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu
 • nemogućnost urednog upisa nekretnine u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru
 • prekršajne i kaznene prijave
 • nemogućnost dobivanja poticaja i stambenih kredita
 • nemogućnost etažiranja zgrada
 • bitno umanjena vrijednost nekretnine
 

Dodatne informacije:

Zakon o građevinskoj inspekciji
 
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
 
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima