Porezna kartica

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave. Radnik koji želi koristiti osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada predaje svoju poreznu karticu poslodavcu

Porezna kartica (obrazac PK) je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka) radnika/umirovljenika, a na temelju kojih poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće/mirovine.
 

Izdavanje porezne kartice

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika kad radnik prvi put počinje raditi i prati ga trajno u razdoblju dok ostvaruje plaću/mirovinu.

Radnik poreznu karticu predaje svom poslodavcu dok za umirovljenika Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja podatke iz porezne kartice Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak radnik treba prijaviti ispostavi Porezne uprave u roku 30 dana od dana nastanka promjene i dostaviti joj odgovarajuće isprave.

Ako radnik nije iskoristio osobni odbitak tijekom godine kod obračunavanja predujma poreza na dohodak pri isplati plaće, može to učiniti u godišnjoj poreznoj prijavi ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Osobni odbitak u slučaju više poslodavaca (istovremeno) koristi se kod poslodavca kod kojega se nalazi porezna kartica. 

Iznimno, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o radu odnosno osoba koja ostvaruje primitke kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima). U tom slučaju Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK te istovremeno Obrazac PK s oznakom »DUPLIKAT« porezne kartice ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16) od 1. siječnja 2018.  godine poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine, ili samom poreznom obvezniku na njegov zahtjev, i uz suglasnost radnika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada poreznu karticu elektroničkim putem dostavlja Porezna uprava, dok za umirovljenika - korisnika mirovine koju isplaćuje HZMO, podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Iznimno, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna, ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.
 

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici

Za radnika/umirovljenika su pri izdavanju porezne kartice odnosno pri prijavi promjene podataka potrebni:
 • predočenje osobne iskaznice
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu.

Za uzdržavane članove uže obitelji prilažete: 
 • izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, registra životnog partnerstva 
 • potvrdu o usvojenju djeteta i skrbništvu 
 • rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga 
 • potvrdu nadležnog tijela za zapošljavanje
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu
 • potvrdu o redovitom školovanju na školama i fakultetima
 • potvrdu o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima.  

Ako supružnik, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji radnika/umirovljenika imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od šest mjeseci).

Navedene potvrde radnik/umirovljenik treba dostaviti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu ispostavi Porezne uprave.

Ove potvrde moraju sadržavati:
 • osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
 • rješenja o invalidnosti članova uže obitelji. 

Detaljnije informacije o poreznoj kartici saznajte:
 • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
 • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
 • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.
 

Dodatne informacije:

Porezna uprava


Povezane e-usluge:

e-Usluge MUP-a