Upis jahte

Zahtjev za prvi upis jahte u upisnik jahti podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

U upisnik jahti može se upisati:
 • jahta koja je u cjelini ili djelomično u vlasništvu domaće fizičke ili pravne osobe
 • jahta koja je u cjelini u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ako se jahta pretežno nalazi u Republici Hrvatskoj.


Podnošenje zahtjeva za upis

Zahtjev za upis podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji, i to:
 • za upis jahte koja je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležne su lučke kapetanije u Puli, Rijeci, Senju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku, prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika jahte
 • za upis jahte koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske s prebivalištem u inozemstvu, a korisnik jahte je hrvatska fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležna je lučka kapetanija prema prebivalištu, odnosno sjedištu korisnika jahte
 • za upis jahte čiji vlasnik ili korisnik nema prebivalište odnosno sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija iz točke 1. kojoj je podnesena prijava za prvi upis jahte.

Popis lučkih kapetanija s kontakt podacima pronaći ćete na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Lučke kapetanije.

Zahtjev podnosite na propisanom obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Prijava za prvi upis u upisnik jahti.


Potrebni dokumenti

Uz prijavu za prvi upis jahte prilaže se:
 • isprava koja je pravni temelj za upis prava vlasništva na jahti (npr. ugovor o kupoprodaji)
 • potvrda tijela koje vodi strani upisnik jahti da je jahta brisana iz tog upisnika (ako se jahta prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik jahti)
 • rješenje o imenu jahte (ovo rješenje, na temelju zahtjeva stranke, donosi lučka kapetanija nadležna za upis jahte u upisnik jahti)
 • potvrda o tehničkoj prihvatljivosti radi prvog upisa u upisnik jahti Republike Hrvatske s tehničkim podacima jahte
 • dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu (ovu dozvolu potrebno je pribaviti od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  - HAKOM)
 • osobna iskaznica (preslika)
 • izvadak iz registra trgovačkih društava za pravnu osobu, odnosno obrtnog registra za fizičku osobu-obrtnika
 • propisano ovjerena punomoć za zastupanje (kada se prijava podnosi preko opunomoćenika)
 • propisano ovjerena punomoć za primanje pismena (po potrebi, ali obavezno u slučaju kad se osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak nalazi u inozemstvu, a u Republici Hrvatskoj nema osobu ovlaštenu za zastupanje).

Obrazac zahtjeva za određivanje imena jahte možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Zahtjev za određivanje imena.


Troškovi

Troškovi povezani sa postupkom prvog upisa:
 • upravne pristojbe - načelno 35 kuna
 • 20 kuna naknade za izdavanje upisnog lista (naznačeni iznos treba uplatiti u gotovini u lučkoj kapetaniji kojoj se podnosi prijava).

Nakon upisa u očevidnik jahti, svake je godine potrebno plaćati:
 • naknadu za upotrebu pomorskog dobra (bez obzira da li se pomorsko dobro upotrebljava ili ne).
 • naknadu za sigurnost plovidbe (osim ako se nedvojbeno dokaže da se niti jedan dan u godini na koju se odnosi naknada jahtom nije plovilo niti boravilo u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru RH).
 

e-Postupak upisa u upisnik jahti

Postupak je sljedeći:
 • zahtjev (podnesak) ispunite i vlastoručno potpišete (po potrebi se stavlja i pečat)
 • podnesak potom pošaljete na e-mail nadležne lučke kapetanije, zajedno sa potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun (sve u skeniram PDF obliku)
 • isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C morate priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije)
 • ako se upravne pristojbe plaćaju preko državnih biljega, iste je potrebno zalijepiti na podnesku te u tom slučaju podnesak nije moguće poslati e-mailom nego je isti nadležnoj lučkoj kapetaniji potrebno dostaviti poštom ili neposredno
 • ako se zahtjevu iz podneska može udovoljiti, Lučka kapetanija donosi rješenje kojim se dopušta upis u upisnik jahte (ako je riječ o prvom upisu jahte, uz rješenje se izdaju upisni list i uvjerenje o najmanjem broju članova posade).

Rok za donošenje rješenja je načelno 30, a izuzetno 60 dana od dana podnošenja urednog podneska.


Ime i luka upisa

Rješenje o imenu jahte, na temelju zahtjeva stranke, donosi lučka kapetanija nadležna za upis jahte u upisnik jahti.

Ime i luka upisa jahte moraju biti čitljivo ispisani velikim slovima, latiničnim i tehničkim pismom, bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je jahta obojena. Visina znakova mora biti u skladu s veličinom jahte, a iznosi najmanje 20 centimetara.

Obrazac zahtjeva za određivanje imena jahte možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Zahtjev za određivanje imena.


Upis promjena

U slučaju promjene podataka koji su upisani u upisniku jahti, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti prijavu (prijedlog) za upis promjene podataka. Ako je riječ o okolnostima zbog kojih se jahta treba brisati iz upisnika jahti pogledajte poglavlje Brisanje jahte.

Obrazac prijave (prijedloga) za upis promjene podataka možete na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Prijedlog za upis podataka broda ili jahte.


Upis hipoteke

Hipoteka na jahti može nastati ugovorom (ugovorna hipoteka) ili sudskom odlukom (prisilna sudska hipoteka). Ugovor o hipoteci može sadržavati sporazum stranaka o vrijednosti jahte te o najnižoj prodajnoj cijeni.


Privremeni upis jahte

Privremeni upisni list izdaje se jahti nabavljenoj u inozemstvu koja još nema upisni list te jahti koja je u inozemstvu, a izgubljen joj je upisni list. Jahta koja još nije upisana u hrvatski upisnik jahti stječe privremenim upisnim listom hrvatsku državnu pripadnost i pravo i dužnost vijati zastavu Republike Hrvatske. Privremeni upisni list važi najdulje tri mjeseca od njegova izdavanja, ali njegovo važenje prestaje i prije i to u trenutku kad jahta stigne u prvu hrvatsku luku.

Privremeni upisni list izdaje nadležna lučka kapetanija ili diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.


Brisanje jahte

Jahta se briše iz upisnika jahti ako:
 • je propala ili se pretpostavlja da je propala
 • više ne udovoljava uvjetima za upis u upisnik jahti
 • se povuče iz plovidbe
 • se upiše u hrvatski upisnik brodova
 • to iznimno rješenjem dopusti Ministarstvo
 • na zahtjev vlasnika jahte, ako se ne radi o obveznom brisanju jahte.

Vlasnik jahte dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz točaka 1., 2. i 3. podnijeti zahtjev lučkoj kapetaniji za brisanje jahte iz upisnika jahti.

Obrazac zahtjeva za brisanje brodice možete preuzeti na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Prijava za brisanje broda ili jahte.


Javni pretraživač plovila

Putem Javnog pretraživača plovila svatko može pregledati dio podataka iz upisnika (očevidnika) u koje su upisani brodice, jahte i čamci. Javni pretraživač plovila dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Javni pretraživač plovila.


Više informacija o Javnom pretraživaču plovila možete pročitati na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

O Javnom pretraživaču plovila.


e-Plovilo

Putem e-Plovila mogu se provjeriti tehnički podaci o plovilu u listu A, podaci o vlasništvu u listu B te tereti i zabilježbe u listu C. Omogućen je također uvid u podatak o valjanosti tehničkog pregleda plovila kao i pregled ispostavljene naknade za sigurnost plovidbe, odnosno naknade za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe, a više informacija možete saznati na poveznici

e-Plovilo.


Pravni lijekovi

Protiv rješenja lučke kapetanije u predmetima upisa u upisnik jahti može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu u roku od 15 odnosno 30 dana od dana dostave rješenja; 15 dana ako je rješenje dostavljeno stranci u Republici Hrvatskoj, odnosno 30 dana ako je rješenje dostavljeno stranci u inozemstvu. Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili putem preporučene pošte nadležnoj lučkoj kapetaniji, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke i drugostupanjsko tijelo, te podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 35 kuna.


Dodatne informacije:

Pomorski zakonik

Pravilnik o brodicama i jahtama

Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra

Pravilnik o naknadi za sigurnosti plovidbe

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima te nadležnosti lučkih kapetanija za upis

Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata


Povezane e-usluge:

e-Plovilo