Znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena

Znak pristupačnosti važi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo na znak pristupačnosti također ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.

Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruge osoba s invaliditetom, mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo na temelju  rješenje o znaku pristupačnosti koju izdaje nadležno tijelo na ime osobe s invaliditetom (sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto), odnosno udruge osoba s invaliditetom za razdoblje od pet godina, uz predočenje znaka pristupačnosti.
 

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Osobe s invaliditetom podnose zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti uredu državne uprave u županiji nadležnom za promet, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev prilažu nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Udruga osoba s invaliditetom uz zahtjev prilaže rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto.

Popis Ureda državne uprave u županijama možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Uredi državne uprave u županijama,

a kontakte Gradskog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet Grada Zagreba, na njihovim službenim stranicama

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Za pravnu osobu koja izda znak osobi koja za to ne ispunjava uvjete, kao i za odgovornu osobu u pravnoj osobi te u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane su novčane kazne.

Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba bez invaliditeta.

Za fizičke osobe koje svoj znak pristupačnosti ustupe na korištenje ili ga same koriste suprotno propisanom propisane su kazne. Fizičkoj osobi koja se dva ili više puta pravomoćno kazni za navedene prekršaje privremeno se oduzima znak pristupačnosti na rok od dvije godine.
 

Znak pristupačnosti i parkiranje

Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a ako učini takav prekršaj kaznit će se sa 700 kuna novčane kazne. Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na  mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Policijski službenici na terenu nadziru nepropisnu uporabu znaka pristupačnosti te kontinuirano obilaze parkirališna mjesta namijenjena za vozila osoba s invaliditetom i sankcioniraju sva neoznačena i nepropisno parkirana vozila na takvim mjestima.
 

Dodatne informacije:

Pravilnik o znaku pristupačnosti