Prava žrtava

Žrtve kaznenih djela imaju prava u prethodnom i kaznenom postupku, a posebno se štiti djecu i žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima

Ako ste žrtva kaznenog djela imate pravo:
 • na informacije koje su vam dužni dati policija, istražitelj, državno odvjetništvo i sud
 • na psihološku i drugu stručnu pomoć organizacija za pomoć žrtvama
 • na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
 • na zaštitu dostojanstva kada se ispitujete kao svjedok
 • na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjelujete
 • sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik
 • na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama temeljem vaše prijave i pravo na podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku
 • na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava, ako trpite teža psihofizička oštećenja ili teže posljedice kaznenog djela
 • podnijeti prijedlog za ostvarenje imovinskopravnog zahtjeva
 • na novčanu naknadu u skladu s posebnim zakonom, ako ste pretrpjeli teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja.

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima, pored navedenih prava žrtve imate i dodatna prava:
 • prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom
 • dobiti opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
 • da vas u policiji i državnom odvjetništvu ispita osoba istog spola
 • smijete uskratiti odgovor na nepotrebna pitanja koja se odnose na osobni život
 • možete zahtijevati da budete ispitani putem audio-video uređaja
 • na tajnost osobnih podataka
 • možete zahtijevati isključenje javnosti s rasprave. 

Ako je dijete žrtva kaznenog djela, pored navedenih prava žrtve ima i dodatna prava:
 • na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
 • na pratnju osobe od povjerenja prilikom sudjelovanja u radnjama
 • na tajnost osobnih podataka
 • na svjedočenje bez prisustvovanja javnosti
 • na pomoć i podršku stručnog suradnika suda, a prema okolnostima i s obzirom na vrstu kaznenog djela te dob djeteta, i na ispitivanje putem audio-video uređaja
 • s obzirom na vrstu kaznenog djela može biti ispitano u svom stanu ili u drugom posebno opremljenom mjestu umjesto u sudu.

Djeca su sve osobe koje nisu navršile 18 godina.

Djecu svjedoke i žrtve ispituje sudac istrage na dokaznom ročištu, a poziv djetetu svjedoku upućuje se preko njegovih roditelja ili skrbnika.
 

Privatna tužba 

Ako ste prijavili kazneno djelo, u većini slučajeva postupak će voditi državni odvjetnik po službenoj dužnosti.

Za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po privatnoj tužbi, možete podnijeti privatnu tužbu. Tužba se mora podnijeti u roku od tri mjeseca od dana kada je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za kazneno djelo i počinitelja.
 

Imovinskopravni zahtjev

Ako ste žrtva kaznenog djela onda ste ujedno i oštećenik koji pred sudom ima pravo postaviti imovinskopravni zahtjev.

Njime možete tražiti:
 • naknadu štete - koja može biti materijalna ili nematerijalna (pretrpljena bol, strah)
 • povrat stvari - ako možete dokazati da ste vi bili vlasnik ili zakonski držatelj te stvari
 • poništavanje određenog pravnog posla - ako je zbog kaznenog djela nastao pravni posao imovinskopravnog karaktera (ako vas je okrivljeni silom naveo na sklapanje nekog ugovora).

Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u kaznenom postupku ili u posebnoj građanskoj parnici protiv okrivljenog. Ako ste zahtjev podnijeli tijekom kaznenog postupka, pretpostavka za njegovo prihvaćanje je da sud okrivljenika proglasi krivim.

U građanskoj parnici to nije preduvjet za uspjeh vašeg zahtjeva.
 

Pravo na novčanu naknadu

Ako ste žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, imate pravo na novčanu naknadu iz sredstava Državnog proračuna.

Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su vam dati informaciju o pravu na naknadu, dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva te na vaše traženje dužni su vam dati opće upute i informacije o tome kako ispuniti zahtjev te koja je popratna dokumentacija potrebna.

Zahtjev za novčanu naknadu podnosi se Ministarstvu pravosuđa na obrascu kojeg možete preuzeti sa stranica Ministarstva

Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela

Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela (eng).


Pravo na novčanu naknadu može ostvariti:
 • žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ako je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište
 • žrtva koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili joj je narušeno zdravlje kao posljedica kaznenog djela (ima pravo na naknadu troškova liječenja, pod uvjetom da nije obvezno zdravstveno osigurana i to do visine zdravstvenog standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, te naknadu izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kuna)
 • osoba koja je bliski krvni srodnik preminule žrtve (ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kuna i pogrebnih troškova do iznosa od 5000 kuna)
 • u slučaju smrti žrtve, osoba koja je platila  pogrebne troškove ima pravo na naknadu u iznosu do najviše 5.000 kuna
 • ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano u policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno da li je počinitelj poznat ili ne. 
 

Prava oštećenika u kaznenom postupku

Ako ste žrtva koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik imate prava:
 • služiti se vlastitim jezikom
 • podnijeti prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva te privremenih mjera osiguranja
 • imati opunomoćenika
 • upozoravati na činjenice i predlagati dokaze
 • prisustvovati dokaznom ročištu
 • prisustvovati raspravi i sudjelovati u dokaznom postupku te iznijeti završni govor
 • izvršiti uvid u spis predmeta
 • zatražiti obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku
 • podnijeti žalbu
 • podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu
 • dobiti obavijest o odbacivanju kaznene prijave ili odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona
 • preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
 • zatražiti povrat u prijašnje stanje
 • dobiti obavijest o ishodu kaznenog postupka. 
 

Obavijest o otpustu počinitelja

Kada je optuženik osuđen na kaznu zatvora, Ministarstvo pravosuđa žrtvu će informirati o datumu otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora.
 

Besplatni telefon za žrtve zločina

Besplatni telefonski broj 116-006 za pružanje informacija i savjeta žrtvama kaznenih djela i prekršaja dostupan je radnim danom od 8 do 20 sati na hrvatskom i engleskom jeziku, a na telefonu rade posebno obučeni volonteri iz područja prava i psihologije.