Rad stranaca

Državljanin treće zemlje u RH može raditi s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom o prijavi rada, a državljanima EGP-a i članovima njihovih obitelji dovoljna je potvrda o prijavi privremenog boravka ili boravišna iskaznica

Državljanin treće zemlje u Hrvatskoj može raditi temeljem dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada samo kod poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.
 
Državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji mogu do tri mjeseca u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.
 
Državljani Europskog gospodarskog područja (EGP – zemlje EU, Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarske konfederacije, kao i članovi njihovih obitelji, koji namjeravaju boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, mogu raditi temeljem potvrde o prijavi privremenog boravka, odnosno boravišne iskaznice.

Državljani država članica EGP-a na koje se primjenjuju mjere reciprociteta za rad, uz potvrdu o prijavi privremenog boravka, moraju ishoditi dozvolu za boravak i rad.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje  odobrava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. U obliku rješenja, na temelju godišnje kvote i izvan nje, izdaje ju nadležna policijska uprava ili postaja.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se državljaninu treće zemlje  koji ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka i uz zahtjev priloži:
 • ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

Državljanin treće zemlje  koji je podnio zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad temeljem ugovora o radu s hrvatskim poslodavcem ne treba prilagati dokaz o zdravstvenom osiguranju.
Dozvola za boravak i rad sukladno godišnjoj kvoti dozvola može se izdati državljanima trećih zemalja koji će u Republici Hrvatskoj raditi sezonske poslove kao i osobama  premještenima unutar društva (rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik) pod određenim zakonskim uvjetima.
 
Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad - obrazac 9a.

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:
 • stalni boravak
 • međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima
 • privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem iz članka 64. Zakona o strancima.


Koje se dozvole za boravak i rad ne uračunavaju u godišnju kvotu radnih dozvola, tko mora imati potvrdu o prijavi rada, s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacija i opisom raznih okolnosti i situacija, opisane su u Zakonu o strancima i vezujućim podzakonskim aktima, a možete ih pogledati u dodatnim informacijama.
 

Upućeni radnici

Upućeni radnik (državljanin treće zemlje ili EGP-a) je radnik kojeg strani poslodavac (fizička ili pravna osoba sa sjedištem u EGP) na određeno vrijeme šalje na rad u Republiku Hrvatsku radi privremenog ili povremenog obavljanja poslova.

Radnik poslove obavlja temeljem ugovora između korisnika usluge i stranog poslodavca, ili ga poslodavac kao agencija za privremeno zapošljavanje ustupa korisniku u Republici Hrvatskoj ili ga pak upućuje u svoju podružnicu/društvo u Republici Hrvatskoj. 

Upućeni radnici mogu temeljem potvrde A1, koju im izdaje matična država, raditi u Republici Hrvatskoj do 90 dana bez potvrde o prijavi rada ili dozvole za boravak i rad. Žele li raditi duže od 90 dana, državljaninu treće zemlje policijska uprava ili postaja pod određenim zakonskim uvjetima odobrava privremeni boravak i izdaje dozvolu boravka, dok državljaninu EGP-a izdaje potvrdu o prijavi privremenog boravka u svrhu rada
 

EU plava karta

EU plava karta je dozvola za boravak i rad visokokvalificiranih radnika državljana trećih zemalja. Vrijedi samo za poslove za koje je izdana i samo kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.

Zahtjev za njeno izdavanje visokokvalificirani radnik podnosi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka, a obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad – obrazac 1.

Za dobivanje EU plave karte, uz ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta, visokokvalificirani radnik obavezno prilaže i ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor  zaključen (na najmanje godinu dana) s poslodavcem koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj te dokaz o visokoškolskom obrazovanju.
U priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Zahtjev za produženjem EU plave karte podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka njenog roka važenja u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka. Nositelj EU plave karte može ostati u Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.
 

Dodatne informacije:

Zakon o strancima