Suđenje u razumnom roku

Ako kao stranka u sudskom postupku smatrate da nadležni sud nije odlučio o Vašem pravu u razumnom roku, imate pravo na sudsku zaštitu i naknadu

Ako ste stranka u sudskom postupku i smatrate da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o vašem pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, imate pravo na sudsku zaštitu.

Prema ustaljenoj praksi sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku tri godine od njegovog započinjanja.

Ako vaš predmet na sudu nije riješen u navedenom razumnom roku, imate mogućnost podnijeti:
 • zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se postupak vodi 
 • zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.


Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosite sudu pred kojim se vodi vaš postupak. O zahtjevu odlučuje predsjednik suda, a ako se radi o predmetu u kojem postupa predsjednik suda, o zahtjevu odlučuje zamjenik predsjednika suda.  Predsjednik suda dužan je odlučiti o podnesenom zahtjevu u roku od 60 dana od dana zaprimanja vašeg zahtjeva.

Pri odlučivanju o podnesenom zahtjevu predsjednik suda vodit će računa o vrsti predmeta, činjeničnoj i pravnoj složenosti predmeta, ponašanju stranaka te postupanju suda.

Ako predsjednik suda utvrdi da je vaš zahtjev osnovan, odredit će rok u pravilu od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, u kojem sudac mora riješiti vaš predmet.

Ako predsjednik suda utvrdi da je vaš zahtjev neosnovan i rješenjem odbije vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana kada ste primili takvo rješenje.

Imate pravo podnijeti žalbu i ako predsjednik suda u roku od 60 dana od zaprimanja vašeg zahtjeva o tome ne donese odluku.

O vašoj žalbi odlučivat će predsjednik neposredno višeg suda, a ako se vaš zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o žalbi će odlučivati vijeće od tri suca tog suda.

Predsjednik neposredno višeg suda odnosno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsko rješenje ili preinačiti rješenje.


Zahtjev za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Ako vaš predmet nije riješen ni u roku koji je odredio predsjednik suda na temelju osnovanosti vašeg zahtjeva, možete neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske ili Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda.
 
Neposredno viši sud dužan je o podnesenom zahtjevu odlučiti u roku od šest mjeseci.

Neposredno viši sud ili vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske odredit će novi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti vaš predmet, ali i visinu primjerene naknade koja pripada podnositelju zbog povrede njegovog prava na suđenje u razumnom roku, a koja ne može iznositi više od 35.000 kuna.

Protiv rješenja o zahtjevu za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku može se u roku od osam dana podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.
 
O žalbi odlučuje vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku dostavlja se odmah nakon pravomoćnosti predsjedniku suda pred kojim je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ministarstvu pravosuđa.
 
Primjerena naknada isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna. Zahtjev za isplatu naknade podnosi se Ministarstvu pravosuđa.


Isplata dosuđene naknade

Po dobivanju Rješenja kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, trebate predati zahtjev za isplatu dosuđene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Ministarstvu pravosuđa.

Zahtjev za isplatu dosuđene naknade dostavlja se Ministarstvu pravosuđa, Glavno tajništvo, Odjel za pisarnicu, osobno ili putem pošte na adresu Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.
 
Ako ste fizička osoba, u zahtjevu trebate navesti:
 • osobne podatke (ime, prezime)
 • OIB (osobni identifikacijski broj)
 • adresu i kontakt telefon ili adresu e-pošte 
 • IBAN vašeg računa na koji treba izvršiti uplatu.

Uz zahtjev za isplatu dosuđene naknade trebate priložiti rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku s klauzulom pravomoćnosti.
 
Ako ste pravna osoba, u zahtjevu trebate navesti:
 • točan naziv pravne osobe
 • kontakt telefon, fax ili e-mail
 • broj žiro računa, odnosno IBAN i naziv banke 
 • OIB (osobni identifikacijski broj) i
 • MB (matični broj).

Uz zahtjev za isplatu dosuđene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku trebate priložiti Rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku s klauzulom pravomoćnosti i punomoć, ukoliko će se naknada isplatiti na račun punomoćnika.

Klauzulu pravomoćnosti (potvrdu da je Rješenje pravomoćno) dobit ćete kod suda kojem ste predali zahtjev i koji je donio navedeno rješenje.

Ako ste pak zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku podnijeli nenadležnom sudu kao primjerice Trgovačkom sudu, Trgovački sud će zahtjev proslijediti neposredno višem sudu - Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

U tom slučaju Visoki trgovački sud Republike Hrvatske koji donosi rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku izdat će vam klauzulu pravomoćnosti.

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku možete dobiti utorkom od 8.30 do 11.30 sati, na broju telefona 01/3714-661.
 

Dodatne informacije:

Zakon o sudovima