Pružanje javnih usluga

Ako u sudskom ili izvansudskom postupku osporavate račun, trgovac koji pruža javnu uslugu ne smije vam obustaviti pružanje usluge sve do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka pod uvjetom da podmirujete nesporne račune

Javne usluge su:
 • distribucija električne energije
 • distribucija prirodnog plina
 • distribucija toplinske energije
 • elektroničke komunikacijske usluge
 • javna vodoopskrba i javna odvodnja
 • opskrba plinom u javnoj usluzi
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi
 • poštanske usluge
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Trgovac koji pruža javne usluge mora vam unaprijed omogućiti upoznavanje s općim uvjetima poslovanja kao i sa svim uvjetima korištenja javnih usluga i te uvjete objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Cijena i obračun

Prodaja javnih usluga mora se obračunavati primjenom cijena utvrđenih posebnim propisima. Trgovci vam ne smiju naplatiti očitanje mjernih uređaja, osim u slučajevima koji su određeni posebnim propisom.

Reklamacijski postupak

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora odgovoriti na isti u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora potrošača. 

Ako trgovac na prigovor nije odgovorilo u roku u pisanom obliku ili ako i nakon zaprimljenog odgovora u pisanom obliku potrošač i dalje smatra da su mu prava povrijeđena može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije potrošača pružatelja javne usluge u čijem sastavu mora sudjelovati predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Povjerenstvo mora pisanim putem odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste. 

Tek nakon što je potrošač iscrpio postupak pisanog prigovora prema trgovcu, odnosno za javne usluge iscrpio postupak reklamacije povjerenstvu, može podnijeti prijavu tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata ili pokrenuti izvansudski ili sudski postupak, vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava. 
Ukoliko spor koji imate s trgovcem niste uspjeli riješiti putem pisanog prigovora, sudski postupak nije jedino rješenje koje Vam stoji na raspolaganju. Naime, u tom ste slučaju u mogućnosti podnijeti prijedlog za rješavanjem spora s trgovcem jednom od tijela koja se bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj. Postoji čitav niz prednosti radi kojih bi se građani u određenim trenucima trebali odlučiti za pokretanje alternativnog načina rješavanja spora, umjesto da pokrenu postupak pred redovnim sudom.

Prednost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je u tome što je ovakav način puno fleksibilniji od upućivanja tužbe sudu, provodi se u neformalnijem okruženju, predstavlja manji trošak kako za potrošača tako i za trgovca. Također, ukoliko dođe do dogovora u ovakvim sporovima, isti predstavlja prihvatljivo rješenje za obje strane u sporu.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova provode sljedeća tijela:

Sud časti:

Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, sud-casti@hok.hr
 
Centri za mirenje:

1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, mirenje@hgk.hr
2. Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, mirenje@hok.hr
3. Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71, mirenje@huo.hr
4. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
5. Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, medijator@medijator.com.hr

Obustava usluge

Ako u sudskom ili izvansudskom postupku osporavate račun trgovca koji pruža javnu uslugu, on vam ne smije obustaviti uslugu do okončanja sudskog ili izvansudskog  postupka, pod uvjetom da uredno podmirujete sve sljedeće nesporne račune, osim u slučaju kada ste raskinuli ugovor s trgovcem koji pruža javnu uslugu.

U slučaju da je trgovac koji pruža javnu uslugu obustavio njeno pružanje prije nego što ga je nadležno tijelo ili osoba obavijestila o pokrenutom postupku, dužan je ponovno započeti i nastaviti pružati uslugu do okončanja izvansudskog ili sudskog postupka.

Ova obveza odnosi se i na slučaj kad trgovac koji pruža javnu uslugu pokrene postupak prisilne naplate protiv potrošača.

Zastara potraživanja

Potraživanja za javne usluge, na primjer, za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarijevaju za godinu dana.