Patenti

Zaštita patentom predstavlja učinkovito poslovno sredstvo koje njegovim nositeljima omogućuje povrat sredstava uloženih u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija kroz svojevrsni monopol na upotrebu zaštićenog tehničkog rješenja tijekom trajanja patentne zaštite

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.

Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom, tijekom ograničenog perioda.

Patent predstavlja vlasništvo čiju uporabu za vrijeme trajanja patentne zaštite vlasnik može dopustiti drugim osobama davanjem licencije ili ga može u potpunosti prenijeti na druge osobe.

Suštinski uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina (tj. neočiglednost onome koji je upoznat s dotičnim tehničkim područjem) i industrijska primjenjivost (tj. praktična primjenjivost u industrijskom opsegu).

Da bi ostvario patentnu zaštitu za svoj izum, prijavitelj je u postupku za priznanje patenta dužan otkriti tehničke detalje svog izuma u opsegu koji omogućuje stručnjaku iz predmetnog područja izradu ili upotrebu izuma. Takav opis izuma postaje, nakon određenog propisanog perioda tajnosti, javno dostupan svim zainteresiranima.
 

Postupak zaštite patenta

Zaštitu izuma patentom u Republici Hrvatskoj moguće je ostvariti nacionalnim putem, u kojem slučaju odluku o priznanju donosi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, odnosno regionalnim putem, kada odluku o priznanju donosi Europski patentni ured, a Zavod tako priznati patent upisuje u Registar patenata Republike Hrvatske, nakon čega je on jednakopravan patentu ostvarenom nacionalnim putem.

Postupak započinje podnošenjem prijave. Prijava patenta sastoji se od:
  • zahtjeva za priznanje patenta (Obrazac P-1)
  • opisa izuma
  • patentnih zahtjeva
  • crteža – kada je izum takav da ga je prikladno prikazati crtežima
  • sažetka – kratkog sadržaja biti izuma u svrhu tehničkog informiranja.

Nakon postupka formalnog ispitivanja prijave slijedi njena objava u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Glasnik.

Objavljena prijava patenta postaje dostupna javnosti, čime sadržaj izuma ulazi u tzv. stanje tehnike, a svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u sadržaj prijave. Nakon objave prijave postupak se nastavlja samo pod uvjetom da podnositelj nadalje podnese jedan od propisanih zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta. Ako u propisanom roku ne bude podnesen jedan od zahtjeva, i uplaćena odgovarajuća pristojba i naknada troškova postupka, prijava patenta smatrat će se povučenom, a Zavod će obustaviti postupak za priznanje patenta.

Nakon podnošenja jednog od zahtjeva za ispitivanje, Zavod provodi odgovarajući daljnji postupak ispitivanja sadržaja patentne prijave. Postupak može rezultirati ili priznavanjem patenta za predloženi izum, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, odnosno odbijanjem zahtjeva za priznanje patenta, ako ti uvjeti nisu zadovoljeni. Važno je napomenuti da prije donošenja konačne odluke o odbijanju zahtjeva za priznanje patenta prijavitelj ima priliku eventualnim izmjenama patentnih zahtjeva ili podnošenjem dodatnih argumenata  u zakonom propisanim granicama ishoditi povoljan rezultat postupka. 

Patentna zaštita za patent na temelju rezultata potpunog ispitivanja vrijedi najviše 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta, a za konsenzualni patent najviše 10 godina. Za održavanje patenta u važnosti obavezno je plaćati propisane godišnje naknade troškova održavanja. U protivnom, zaštita će biti ukinuta i prije isteka navedenih rokova, neposredno po isteku propisanih rokova za godišnje plaćanje troškova. Za izume iz specifičnih područja tehnike moguće je zaštitu patentom produžiti tzv. svjedodžbom o dodatnoj zaštiti.

Prijavu za registraciju patenta u Hrvatskoj moguće je podnijeti i putem interneta koristeći uslugu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo e-Prijava pri čemu osim učinkovitog postupka prijave ujedno smanjujete njegove troškove

e-Prijava.
 

Regionalna (europska) zaštita patenta

Postupak za priznanje patenta koji provodi Europski patentni ured  (EPO) pruža zaštitu na regionalnoj razini za zemlje članice Europske patentne organizacije

EPO.

Regionalni patentni sustav omogućava podnošenje jedne prijave patenta na jednom mjestu a s istovremenim pravnim učinkom u više zemalja. 

Više o tome kako ostvariti europski patent pročitajte na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

EU patent.
 

Dodatne informacije:

Popis osnovnih troškova zaštite patenta u Hrvatskoj

Zakon o patentu

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Patenti