Poljoprivredno zemljište

Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje

Zakup ribnjaka

Ribnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je namijenjena uzgoju ribe i drugih vodenih organizama

Zakup zajedničkih pašnjaka

Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi

Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Jedinice lokalne samouprave mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev

Zamjena državnog poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, koje se nalazi izvan proizvodno-tehnoloških cjelina u funkciji poljoprivredne proizvodnje, može se zamijeniti za zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba

Prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati na temelju javnog natječaja

Prodaja izravnom pogodbom

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države iznimno se može prodati izravnom pogodbom po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina

Davanje na korištenje izravnom pogodbom

Iznimno, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je obuhvaćeno Programom raspolaganja, Ministarstvo može dati na korištenje bez javnog natječaja znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama iz područja poljoprivrede

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Suvlasnička zajednica između Republike Hrvatske i trećih osoba na poljoprivrednom zemljištu razvrgnut će se geometrijskom diobom kada je to moguće

Osnivanje prava građenja

Pravo građenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države osniva se kada se na poljoprivrednom zemljištu izvan granica građevinskog područja aktom za provedbu prostornih planova utvrđuje građevna čestica ili obuhvat zahvata u prostoru i mijenja namjena poljoprivrednog zemljišta

Osnivanje prava služnosti

Ministarstvo može osnovati pravo služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na prijedlog zainteresirane osobe