START - elektroničko pokretanje poslovanja

Od 2. prosinca 2019. hrvatskim državljanima omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja d.o.o., j.d.o.o. i obrta

Informacijski sustav START pruža uslugu po modelu sve na jednom mjestu. Pojednostavljena usluga pruža pozadinsko objedinjavanje dosadašnjih koraka u samo jednom, uz dostupnost u bilo koje vrijeme - 24/7. Poslovanje će biti pokrenuto u svega nekoliko dana.
 
Bitno je snižen financijski trošak osnivanja d.o.o. Nema više bilježnika, punomoćnika, pečata i biljega. Sudska pristojba je upola niža kada se elektronički naplaćuje. Za d.o.o. može se početno uplatiti 1/4 temeljnog kapitala u iznosu od 5000 kuna, dok se preostali iznos (do 20.000 kuna) mora u cijelosti uplatiti u roku od godine dana nakon registracije društva. Nema naknade za korištenje sustava, nema naknade bankama niti institucijama za cijeli niz potvrda koje su do sada bile potrebne.
 
Interoperabilnost se jamči prema načelu „samo jednom“ jer sustav koristi podatke koji su mu već dostupni u službenim evidencijama. Osnivači mogu biti i dislocirani i svatko sa svoje adrese i iz svojega grada ispunjava svoj dio elektroničkog obrasca.
 
START objedinjava postojeće korake u pozadini tako da poduzetnik vidi samo jedan korak:
  • Upis društva u sudski ili obrta u Obrtni registar
  • Upis u statistički Registar poslovnih subjekata
  • Upis u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja
  • Zahtjev za otvaranje bankovnog računa
  • Registracija u sustav HZMO-a
  • elektroničko plaćanje temeljnog kapitala i pristojbi 

Zbog svega navedenoga znatno je niži administrativni trošak pokretanja poslovanja i poduzetnicima je olakšan pristup tržištu.

START usluga će tijekom 2020. godine biti omogućena i državljanima EU/EGP, kada za privremeno i povremeno obavljanje pojedinih djelatnosti nije obvezna registracija poslovnog nastana, već se jamči sloboda pružanja usluga.

 

Povezane e-usluge:

START - elektroničko pokretanje poslovanja