Upis u srednju školu

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje

Pod jednakim uvjetima u srednje se škole upisuju kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, te djeca državljana iz država članica Europske unije.

Upisati se mogu kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje i kandidat stariji od 18 godina.

Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.

Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednju školu utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Svake se godine donosi Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za sljedeću školsku godinu u kojoj se utvrđuje način upisa, broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola planiranih za upis učenika u srednje škole u sljedećoj školskoj godini, zatim se propisuje okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, utvrđuju rokovi za upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis putem kojeg kandidati, koji planiraju nastavak školovanja u srednjoškolskim ustanovama, mogu prijaviti upis u obrazovne programe, odnosno srednju školu. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja obrazovnih programa prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih programa te uvida u rezultate po tim programima, pa do ostvarivanja prava na upis u srednju školu.

Više o Nacionalnom informacijskom sustavu možete saznati na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole.

Svi postupci vezani za prijave i upise u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. detaljno su objašnjeni u publikacijama koje možete pronaći u rubrici "Dokumenti".

Ako imate dvojbi, pitanja ili poteškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom obrazovnih programa možete kontaktirati Službu za potporu korisnicima na elektroničkoj adresi: helpdesk@skole.hr ili telefonom na broj: 01/6661-500.
 

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje nadležan je za kandidate izvan redovnog obrazovnog sustava Republike Hrvatske. To su svi kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan RH, hrvatski državljani koji dolaze iz obrazovnih sustava drugih zemalja, kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u RH te kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u RH prije 2014. godine.
 
Više o Središnjem prijavnom uredu možete saznati na stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 
Središnji prijavni ured.
 

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

S obzirom na vrstu kvalifikacije čije priznavanje se traži, razlikuje se:
  • priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje
  • priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje
  • priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Više o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija možete saznati na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja

Priznavanje inozemnih školskih svjedodžbi.