Stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu “ kao vrstu potpora vrši stipendiranje učenika i studenata tijekom njihova redovitog školovanja, što je predviđeno Zakonom o Zakladi “Hrvatska za djecu”

Stipendije, kao novčane potpore za potrebe školovanja, dodjeljuju se:
 • učenicima na redovnom srednjoškolskom obrazovanju, koji pohađaju javne srednje škole na području Republike Hrvatske
 • redovnim studentima koji pohađaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili, pak, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij, odnosno specijalistički diplomski stručni studij na jednom od javnih visokih učilišta na području Republike Hrvatske. 
Stipendije se dodjeljuju temeljem javnog natječaja kojeg raspisuje Upravni odbor Zaklade (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), sukladno Godišnjem programu rada za tekuću godinu.
 

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima na srednjoškolskom obrazovanju za školsku godinu 2018./2019.

Odlukom Upravnog odbora od 14. rujna 2018. godine, Zaklada je raspisala javni natječaj za dodjelu 100 stipendija učenicima na srednjoškolskom obrazovanju za potrebe školovanja tijekom školske godine 2018./2019. (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).
 
Ukupni iznos pojedinačne stipendije za školsku godinu 2018./2019. iznosi 7500 kuna.
 
Stipendije je moguće dodijeliti isključivo učenicima koji pohađaju neku od javnih srednjih škola na području Republike Hrvatske, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim općim aktima Zaklade te odredbama Javnog natječaja.
 
Javni natječaj za dodjelu stipendija, uključujući sve bitne informacije u svezi podnošenja prijave na isti objavljen je na službenim internetskim stranicama Zaklade (www.zhzd.hr), u rubrici Stipendije, podrubrici Natječaji.
 
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 • učenik je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj 
 • učenik je redoviti učenik na srednjoškolskom obrazovanju, u skladu s posebnim propisima, koji redovito i uredno ispunjava svoje obveze
 • učenik savladava školsko gradivo razreda upisanog u školskoj godini 2018./2019. bez ponavljanja godine
 • a - učenik prvog razreda srednje škole ostvario je prosječni uspjeh 4,00 ili više za završeni 7. i 8. razred osnovne škole (prosječni uspjeh za ta dva razreda zajedno)b – učenik drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole ostvario je prosječni uspjeh 3,50 ili više za dotadašnje srednjoškolsko obrazovanje (prosječni uspjeh za sve prethodno završene razrede srednje škole)
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u kojem živi učenik, ostvaren u razdoblju od početno 1. siječnja 2018. godine do zaključno 30. lipnja 2018. godine, ne prelazi iznos od 2660,80 kn, a koji iznos predstavlja 80 posto proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu (koja za 2018. godinu iznosi 3326,00 kuna)
 • učenik nije korisnik neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja
Pravo na stipendiju će ostvariti oni učenici – podnositelji prijava na Javni natječaj koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare dostatan broj bodova za smještanje na jedno od prvih 100 mjesta na konačnoj rang-listi.
 

Kriteriji za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“

Kriteriji za dodjelu stipendija su:
 • prosječan opći uspjeh u dotadašnjem školovanju (za učenike prvog razreda srednje škole gleda se uspjeh ostvaren završetkom 7. i 8. razreda osnovne škole, dok se za učenike drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda srednje škole gleda uspjeh ostvaren završetkom ranijih razreda srednje škole)
 • osvojene nagrade, odnosno 1. do 3. mjesto na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja, stvaralaštva, sporta i umjetnosti
 • učenik nema jednog ili oba roditelja (ne postoji, umro, oduzeta mu je roditeljska skrb)
 • učenik je osobno roditelj jednog ili više djeteta
 • sukladno posebnim propisima, učenik ima teško oštećenje zdravlja i/ili invaliditet
 • sukladno posebnim propisima, jedan ili oba roditelja / zakonska skrbnika, koji žive s njim u istom kućanstvu, učenika imaju teško oštećenje zdravlja i/ili invaliditet
 • sukladno posebnim propisima, jedno ili više braće/sestara učenika, koji žive s njim u istom kućanstvu, imaju teško oštećenje zdravlja i/ili invaliditet
 • jedan ili oba roditelja / zakonska skrbnika učenika, koji žive s njim u istom kućanstvu, su nezaposleni (isključivo ako se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju od najmanje 30 dana prije podnošenja prijave na Javni natječaj) 
 • obitelj učenika u kojoj živi je korisnik zajamčene minimalne naknade nadležnog Centra za socijalnu skrb
 • obitelj učenika u kojoj živi broji više od petero malodobne djece (mlađe od 18 godina) koji žive s kandidatom u zajedničkom kućanstvu, uključujući učenika ukoliko je isti malodoban
 • učenik se školuje izvan mjesta prebivališta
 • posebno teške životne okolnosti učenika, odnosno obitelji u kojoj živi koje nisu pokrivene prethodno nabrojanim kriterijima.

Svaki od prethodno navedenih kriterija nosi učeniku određeni broj bodova, koji su propisani  Javnim natječajem.
 

Prijave na Javni natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“

Javni natječaj za podnošenje prijava učenika otvoren je u razdoblju od 17. rujna 2018. godine do zaključno 16. listopada 2018. godine 23:59:59.
 
Prijavu na Javni natječaj moguće je podnijeti na jedan od sljedećih načina:
 • putem elektroničke aplikacije objavljene na službenim internetskim stranicama Zaklade, klikom na gumb PODNESI PRIJAVU
 • putem poštanske ili kurirske pošiljke s obveznom naznakom na omotnici „Za javni natječaj – stipendiranje učenika 2018./2019.“, dostavom na adresu Zaklada „Hrvatska za djecu“, Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb
 • osobnom dostavom u službene prostorije Zaklade na adresi u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 4

Prijava na Javni natječaj sastoji se od ispunjavanja i potpisivanja propisanog obrasca Zahtjeva za dodjelu stipendije učenicima (u elektroničkoj ili papirnatoj verziji), uz koju su učenici u obvezi priložiti sljedeću dokaznu dokumentaciju:
 • potvrda srednje škole o redovito upisanom razredu u šk. god. 2018./2019. – ispunjena na propisanom obrascu i potpisana/ovjerena od škole
 • svjedodžbe ranijih razreda (za učenike prvog razreda srednje škole, svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole; za učenike drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole, svjedodžbe svih ranijih razreda srednje škole)
 • izjava o sastavu kućanstva – ispunjena na propisanom obrascu i vlastoručno potpisana, pri čemu za malodobne učenike istu treba supotpisati i roditelj / zakonski skrbnik
 • dokaz/i o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva učenika starijih od 15 godina za razdoblje 1. 1. 2018. – 30. 6. 2018. (potvrda nadležne Porezne uprave  o visini dohotka i primitaka i dr.)
 • drugi vjerodostojni dokazi kojima se dokazuju dodatni kriteriji za bodovanje. 
 

Dodatne informacije:

Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“

Tekst Javnog natječaja