Potvrde za ostvarivanje prava na prijevoz učenika srednjih škola

Osobni podaci učenika prikupljaju se i obrađuju u skladu s općim propisima o zaštiti osobnih podataka
 

Učenicima prvih te učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u školskoj godini 2017./2018. ostvarivali pravo na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. potrebno je izdati nove potvrde.

A) Potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnoga prijevoza (potvrda 75%) 


Učenici koji sukladno kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75% troškova javnoga prijevoza ispunjavaju potvrdu i na temelju toga ostvaruju pravo kod prijevoznika.
 
Potvrda se sastoji od tri dijela koje ovjeravaju škola, roditelj i prijevoznik.
 
Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije iz Odluke odnosno:
 • da je učenik u školskoj godini 2018./2019. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske
 • da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od pet (5) kilometara
 • da učenik ima/nema mogućnost korištenja prijevoza vlakom sukladno uvjetima iz Odluke. 
Učenici koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnoga prijevoza za odlazak u školu mogu ostvarivati to pravo radi odlaska na praktičnu nastavu, vježbe te stručnu praksu ako se ona obavlja u mjestu različitom od mjesta škole, a ovlaštena osoba u školi ispunjava samo dio vezan uz praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu.
 
Dio potvrde vezan uz praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu sadrži sljedeće podatke:
 • da učenik pohađa praktičnu nastavu, vježbe te stručnu praksu
 • mjesto obavljanja praktične nastave, vježbi te stručne prakse (npr. poslodavac, bolnica, škola)
 • mjesec za koji se izdaje potvrda za obavljanja praktične nastave, vježbi te stručne prakse
 • broj dana obavljanja praktične nastave, vježbi te stručne prakse
 • relacija putovanja za obavljanje praktične nastave, vježbi te stručne prakse. 

Roditelj učenika ovjerava dio potvrde koji sadrži sljedeće podatke:
 • o prebivalištu, odnosno boravištu učenika
 • je li učenik smješten u učeničkome domu u mjestu školovanja
 • financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i sl.).  

Prijevoznik pri prodaji karte u potvrdi popunjava sljedeće podatke:
 • o relaciji prijevoza i udaljenosti u kilometrima
 • o cijeni mjesečne učeničke karte (100% iznosa)
 • o cijeni dnevne karte za relaciju (100% iznosa)
 • o cijeni radničke karte za relaciju (100% iznosa)
 • o korištenju kombiniranog prijevoza (ako učenik za odlazak u školu odnosno praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu, koristi dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru, potrebna je ovjera oba prijevoznika). 
Ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola i roditelji ostvareni svi uvjeti za sufinanciranje prijevoza na temelju Odluke, prijevoznik ovjerava potvrdu i izdaje učeniku kartu po cijeni umanjenoj prema kriterijima propisanim Odlukom (naplaćuje samo razliku između pune cijene karte i sufinanciranoga dijela).

 

B) Potvrda za ostvarivanje prava na financiranje mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza (potvrda 100%) 


Učenici članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje radi moguće promjene statusa u  školskoj godini 2018./2019. moraju imati nove POTVRDE 100%.
                       
Potvrda se sastoji od četiri dijela koje ovjeravaju škola, roditelj, prijevoznik i nadležni Centar za socijalnu skrb.
 
Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije iz Odluke Vlade odnosno:
 • da je učenik u školskoj godini 2018./2019. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske
 • da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od pet (5) kilometara
 • da učenik ima/nema mogućnost korištenja prijevoza vlakom sukladno uvjetima iz Odluke. 

Nadležni Centar za socijalnu skrb potvrđuje da je učenik član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Roditelj učenika ovjerava dio potvrde koji sadrži sljedeće podatke:
 • o prebivalištu, odnosno boravištu učenika
 • je li učenik smješten u učeničkome domu u mjestu školovanja
 • financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i sl.). 

Prijevoznik pri prodaji karte u potvrdi popunjava sljedeće podatke:
 • o relaciji prijevoza i udaljenosti u kilometrima
 • cijeni mjesečne učeničke karte (100% iznosa)
 • cijeni dnevne karte za relaciju (100% iznosa)
 • cijeni radničke karte za relaciju (100% iznosa)
 • o korištenju kombiniranog prijevoza (ako učenik za odlazak u školu odnosno praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu, koristi dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru, potrebna je ovjera oba prijevoznika).  
Ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola, roditelji i Centar za socijalnu skrb ostvareni svi uvjeti za financiranje prijevoza na temelju Odluke, prijevoznik ovjerava potvrdu i izdaje učeniku besplatnu kartu.