Stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisuje javni natječaj za dodjelu 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisuje javne natječaje za dodjelu 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola, a informaciju da li je raspisan poziv za sudjelovanje u javnom natječaju možete provjeriti na stranicama Zaklade

Natječaji.

Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 700 kuna.

Korisnik potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ pod uvjetima iz Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ je:
 • obitelj koja u zajedničkom kućanstvu ima najmanje petero djece i/ili dijete iz te obitelji
 • obitelj koja ima prebivalište i stalno boravi na području od posebne državne skrbi i/ili dijete iz te obitelji
 • obitelji koja prebiva i stalno boravi na rijetko naseljenom otoku ili na brdsko-planinskom području i/ili dijete iz te obitelji
 • obitelj samohranog roditelja prema propisima iz socijalne skrbi i/ili dijete iz te obitelji, dijete bez roditelja i dijete bez roditeljske skrbi koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi
 • obitelj, trudnica, rodilja, majka i/ili dijete izloženo zdravstvenim rizicima i rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti po ocjeni povjerenstva Zaklade.
 
Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri godine do dana podnošenja prijave na javni natječaj
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva svih članova obitelji i djeteta iz te obitelji ne prelazi iznos od 80 posto proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini, prije podnošenja prijave na javni natječaj ne prelazi iznos od 80 posto proračunske osnovice
 • da nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja.
 
Pravo na stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti učenik koji udovoljava sljedećim posebnim uvjetima:
 • da je redoviti učenik na srednjoškolskom obrazovanju, u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze
 • da savladava školsko gradivo bez ponavljanja godine
 • da je završio posljednji razred osnovne škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50, ako je učenik prvog razreda srednjoškolskog obrazovanja
 • da ima prosjek ocjena u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju najmanje 3,00.
 

Prijava za sudjelovanje na natječaju

Uz prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati su dužni priložiti:
 • ispunjeni obrazac Zaklade „Hrvatska za djecu“ za prijavu na natječaj
 • domovnicu
 • dokaz o prebivalištu dužem od tri godine u Republici Hrvatskoj (napomena: računa se unazad od dana podnošenja prijave na natječaj)
 • dokaz da su redovni učenici na srednjoškolskom obrazovanju
 • svjedodžbu iz posljednjeg razreda osnovnoškolskog obrazovanja (za učenike 1. razreda srednjoškolskog obrazovanja), odnosno svjedodžbu/svjedodžbe iz svih razreda srednjoškolskog obrazovanja (za učenike od 2. do 4. razreda srednjoškolskog obrazovanja)
 • izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o sastavu kućanstva s imenom, prezimenom, JMBG-om, OIB-om, srodstvom prema davatelju izjave za svakog člana kućanstva te koju vrstu prihoda ostvaruje svaki član kućanstva
 • izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja
 • potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za članove kućanstva koji su umirovljenici
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti u tijeku prethodne kalendarske godine za članove kućanstva koji su ostvarili prihod temeljem ove naknade
 • potvrdu o visini naknade mirovine ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana kućanstva koji ostvaruje naknadu mirovine
 • potvrde poslodavaca o visini plaće, naknadi plaće i drugog dohotka (za obrtnike i druge samostalne djelatnosti pregled prihoda i rashoda) za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog zaposlenog člana kućanstva i člana kućanstva koji je ostvario drugi dohodak (ugovor o djelu i slično)
 • potvrdu o visini drugih prihoda koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji je ostvario drugi prihod (prihod od dividende i slično)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji ostvaruje mirovinu
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji je ostvario prihod temeljem ove naknade
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj
 • potvrdu o visini naknade mirovine za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj ostvarene za svakog člana kućanstva koji ostvaruje naknadu mirovine
 • ako je radno sposobni član kućanstva nezaposlen, dokaz iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ako je kandidat ili roditelj kandidata osoba s težim invaliditetom, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta
 • ako je kandidat bez jednog ili oba roditelja, izvadak iz matice rođenih za kandidata i izvadak iz matice umrlih za roditelja
 • diplomu odnosno priznanje s državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske godine, ako kandidat iste posjeduje.
 

Kontakti

Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3657-901, 01/3657-902
Fax: 01/3692-763
E-mail: zaklada@hrvatska–za–djecu.hr 
Rad sa strankama: od 9 do 15 sati
 

Dodatne informacije:

Zaklada "Hrvatska za djecu"


Povezane e-usluge:

e-Usluge MUP-a