Smještaj u učenički dom

Polazite li srednju školu izvan mjesta stalnog boravka, možete za vrijeme školovanja stanovati u učeničkom domu i koristiti subvencionirani smještaj i prehranu

Ako srednju školu polazite izvan mjesta stalnog boravka, možete za vrijeme školovanja stanovati u učeničkom domu.

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije, te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije. 

Sa svakim učenikom, studentom odnosno korisnikom programa i usluga učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.
 
Učenički dom prima i učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 

Prijam u učeničke domove

Učenički domovi svake godine javno objavljuju natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu i to istodobno kada se objavljuje i natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole.

Učenici se mogu koristiti uslugama učeničkog doma za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede  te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora, a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkog doma nakon temeljite stručne analize ponašanja i uspjeha svakog učenika.

Zbog nepoštivanja pravila doma i ugovora učenički dom može i tijekom nastavne godine isključiti učenike iz doma, u skladu sa statutom doma i odredbama sklopljenoga ugovora.
 

Mjerila za prijam

Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijma, a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i prema socijalnom statusu.

1. Pravo izravnoga prijma ostvaruju sljedeće kategorije učenika:
 • učenici kojima su oba roditelja preminula
 • učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom.

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

2. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom ostvaruje se na sljedeći način:
 • učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožene s koeficijentom petnaest (15)
 • učenik čiji je roditelj preminuo (što dokazuje preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova
 • učenici na temelju članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 174/2004, 92/2005, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014) - djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata koja imaju prednost pri smještaju u učeničke domove pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 posto proračunske osnovice (osim ako u trenutku objavljivanja natječaja za prijam učenika u učeničke domove navedeni uvjet Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ne bude drugačije određen te će se u tom slučaju primjenjivati odredba Zakona), ostvaruju dodatnih deset (10) bodova
 • učenici na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013) - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 postotnim oštećenjem organizma, koja imaju prednost pri smještaju u učeničke domove ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 posto proračunske osnovice, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova
 • učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50 posto ostvaruje dodatnih pet (5) bodova
 • učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih deset (10) bodova ako:
  • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja)
  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/2012 i 120/2012) (što dokazuje potvrdom o dugotrajnoj nezaposlenosti obaju roditelja iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje)
  • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/2013 i 152/2014, 99/2015) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi (što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje)
 • učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju i/ili međunarodnom natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih športskih društava ostvaruju dodatnih šest (6) bodova
 • učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova
 • učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.


Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenome rezultatu na natjecanju za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za natjecanje školskih sportskih društava Hrvatski školski sportski savez.

Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.


Dodatne informacije:

Popis učeničkih domova Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Učenički domovi

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018

Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2017. godini.