Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi

Ne smatra se svaki rad s djecom odgojno-obrazovnom djelatnošću, a za verifikaciju kraćih programa odgojno-obrazovnog rada potrebno je dostaviti određene dokumente

Prije svega, treba istaknuti da otvaranje igraonica namijenjenih djeci za igru i zabavu te davanje suglasnosti na njihov rad nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Naime, bitno je naglasiti da se svaki rad s djecom ne smatra odgojno-obrazovnom djelatnošću odnosno prostori namijenjeni isključivo za igru i zabavu djece poput onih u trgovačkim centrima, zabavnim parkovima i slično nisu igraonice u smislu kraćih programa odgojno-obrazovnoga rada s djecom rane i predškolske dobi.
 
Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika provode se isključivo u trajanju do tri sata dnevno u:
 
  • odgovarajućim prostornim uvjetima propisanim odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i uz
  • stručne osobe/nositelje programa koje će provoditi program rada s djecom predškolske dobi (sukladno Pravilniku o vrsti stručne  spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću Narodne novine, broj 133/1997.).
 

Verifikacija

Za verifikaciju kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
  • Zamolbu za verifikaciju programa u organizaciji udruge/pravne/fizičke osobe-obrtnika. Na zamolbu treba nalijepiti 35,00 kuna biljega.
  • Presliku registracije udruge/ presliku rješenja kojim se fizička osoba-obrtnik upisuje u Obrtni registar i presliku obrtnice/ presliku registracije društva pri Trgovačkom sudu (d.d. ili d.o.o.) u čiji je popis djelatnosti unesen i rad s djecom predškolske dobi, edukacija djece predškolske dobi, poduka djece predškolske dobi, odgojno-obrazovni rad s djecom ili slično.
  • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u.
  • Presliku Statuta udruge u čiji je popis djelatnosti unesen i rad s djecom predškolske dobi, edukacija djece predškolske dobi, poduka djece predškolske dobi, odgojno-obrazovni rad s djecom ili slično.      
  • Izjavu vlasnika o namjenskom korištenju prostora, presliku ugovora o najmu prostora ili izjavu pravne osobe u čijem se prostoru provodi kraći program izvan redovitog programa odgojno-obrazovnog rada dječjega vrtića.
  • Dva primjerka programa prema strukturi koja je dostupna na poveznici.   
  • Presliku diplome provoditelja programa. 
 
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
10 000 ZAGREB
Donje Svetice 38
 
Udruga/pravna/fizička osoba-obrtnik dobiva dvije suglasnosti, jedna je na ustroj kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi do tri sata dnevno u organizaciji pravne/fizičke osobe-obrtnika, a druga je suglasnost na program odgojno-obrazovnog rada, nakon dobivenog pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Nakon dobivenih suglasnosti udruga/pravna/ fizička osoba-obrtnik osoba obraća se Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje radi dobivanja rješenja o ispunjavanju svih uvjeta za početak rada s djecom predškolske dobi u prostoru koji je osigurala udruga/pravna/fizička osoba-obrtnik u čijoj će se organizaciji provoditi program rada s djecom predškolske dobi.

Po dobivenom rješenju koje se dostavlja ovom ministarstvu udruga/pravna ili fizička osoba-obrtnik upisuje se u registar dječjih vrtića i drugih pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje provode kraće programe predškolskog odgoja i postaju dio sustava predškolskog odgoja i obrazovanja.