Udomiteljstvo

U udomiteljsku obitelj može se smjestiti najviše četvero odraslih korisnika, a odluku o njihovom smještaju u obitelj donosi centar za socijalnu skrb

Udomiteljstvo je oblik skrbi kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava skrb izvan vlastite obitelji - u udomiteljskoj obitelji.
 

Propisani uvjeti

Želite li se baviti udomiteljstvom, zahtjev za dozvolu trebate podnijeti centru za socijalnu skrb u mjestu svog prebivališta. Centar će procijeniti ispunjavate li propisane stambene, socijalne i druge uvjete kako biste korisnicima osigurali primjereno stanovanje, pravilnu ishranu, odmor i zadovoljavanje drugih potreba i interesa. 

Osoba unutar vaše obitelji koja preuzima brigu o smještenim osobama službeno se naziva udomitelj.

Udomitelj mora:  
  • biti hrvatski državljanin
  • biti psihički i tjelesno zdrava osoba sposobna za zaštitu, čuvanje, njegu i odgoj smještenog djeteta 
  • imati najmanje 21, a najviše 60 godina, s tim da dobna razlika između njega i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 20 godina.

Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:
  • u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite
  • u kojoj je udomitelj lišen poslovne sposobnosti
  • u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
  • u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja
  • u kojoj bi zbog mentalnog oštećenja ili bolesti udomitelja ili člana njegove obitelji, bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještenog korisnika
  • čiji je član pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i mladeži
  • čiji je član pravomoćno proglašen krivim za prekršaj zbog nasilja u obitelji.

Odluku o smještaju korisnika u udomiteljsku obitelj donosi centar za socijalnu skrb. U jednoj obitelji istodobno može biti smješteno najviše troje djece, odnosno četiri odrasla korisnika.
 

Mjesečne naknade

Kao udomitelj imate pravo na mjesečnu naknadu za potrebe smještenog korisnika (opskrbninu), kao i na osobnu naknadu za pruženu skrb i uložen trud u svakodnevnom zbrinjavanju korisnika.

Visina opskrbnine ovisi o dobi, zdravstvenom statusu i potrebama korisnika, a utvrđuje je odlukom ministar nadležan za socijalnu skrb. Visina osobne naknade udomitelju ovisi o broju i kategoriji smještenih korisnika, a utvrđuje se u postotku od osnovice za socijalna davanja koju određuje Vlada.
 

Dodatne informacije:

Zakon o udomiteljstvu

Adresar ustanova