Sustav socijalne skrbi

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo

Korisnici prava u sustavu socijalne skrbi

Korisnici prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:
 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 • odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 • osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnik
 • druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.
Zakon o socijalnoj skrbi.


Ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:
 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • pravo na troškove ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknade
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja
 • socijalne usluge (prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj, obiteljska medijacija, organizirano stanovanje)
 • naknada za ugroženog kupca energenata. 

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi, osim za naknadu za troškove stanovanja te pravo na troškove ogrjeva, rješenjem odlučuje mjesno nadležni centar za socijalnu skrb, u pravilu prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih zakona.

O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Socijalne usluge osim centra za socijalnu skrb pružaju:
 • dom socijalne skrbi/centar za pružanje usluga u zajednici
 • centar za pomoć u kući
 • udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici
 • fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost
 • udomiteljske obitelji. 

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb i drugih pružatelja usluga možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
 
Adresar ustanova.