Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi, ona je od 1. siječnja 2014. godine zamijenila sljedeće naknade:
  • Pomoć za uzdržavanje (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) – Zakon o socijalnoj skrbi
  • Opskrbninu (Ministarstvo hrvatskih branitelja) – Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
  • Opskrbninu (Ministarstvo hrvatskih branitelja) – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Novčanu naknadu – produženu (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) – Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

 

Uvjeti za ostvarivanje prava

Uvjeti za odobravanje zajamčene minimalne naknade utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i članova obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu.
 

Visina pomoći

Iznos zajamčene minimalne naknade za radno sposobnog samca utvrđuje se u iznosu od 800 kuna (100 posto), a od 1. listopada 2015. godine za radno nesposobnog samca u iznosu od 115 posto osnovice (920 kuna) koju odlukom određuje Vlada RH, dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:
  • za samohranog roditelja: 100 posto = 800 kuna
  • za odraslog člana kućanstva: 60 posto = 480 kuna
  • za dijete: 40 posto = 320 kuna
  • za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55 posto = 440 kuna.

Zahtjev za priznavanje prava podnosite Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Naknada za troškove stanovanja

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.


Pravo na troškove ogrjeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.


Dodatne informacije:

Zakon o socijalnoj skrbi