Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja

Uvjeti za ostvarivanje prava

Uvjeti za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva.
 

Visina pomoći

Iznos zajamčene minimalne naknade određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 800,00 kuna. Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice, a za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice. Za kućanstvo se iznos zajamčene minimalne naknade izračunava zbrajanjem udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:
  • za samohranog roditelja: 100 posto = 800 kuna
  • za odraslog člana kućanstva: 60 posto = 480 kuna
  • za dijete: 40 posto = 320 kuna
  • za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55 posto = 440 kuna.

U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zajamčene minimalne naknade i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva.
Zahtjev za priznavanje prava podnosite Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.
Zajamčena minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, ili od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. 
 

Naknada za troškove stanovanja

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.
 

Pravo na troškove ogrjeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.


Dodatne informacije:

Zakon o socijalnoj skrbi