Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom (500 kuna) ili smanjenom iznosu (350 kuna)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
 
Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:
 • osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250 kuna (250 posto osnovice), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000 kuna (200 posto osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
 • osobi koja doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
 • osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
 • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 • djetetu čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.
 
 

Iznos doplatka za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Doplatak za pomoć i njegu iznosi:
 • u punom opsegu 500 kuna (100 posto osnovice)
 • u smanjenom opsegu 350 kuna (70 posto osnovice).
 
Iznimke
Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima:
 • osoba s težim invaliditetom
 • osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.
 
Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima:
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad
 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu može ostvariti i dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu iznimno se može priznati i usluga pomoći u kući u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba, a koje mu ne mogu pružiti članovi obitelji.
 

Ostvarivanje prava

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.
 

Mirovanje prava

Za vrijeme koje korisnik provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana, njegovo pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje. Centar za socijalnu skrb rješenjem o mirovanju prava na doplatak za pomoć i njegu obustavlja njegovu isplatu, te donosi rješenje o prestanku mirovanja prava na doplatak za pomoć i njegu i nastavku njegove isplate s danom prestanka okolnosti zbog kojih je pravo mirovalo.
 

Dodatne informacije:

Zakon o socijalnoj skrbi