Organizirano stanovanje

Organiziranim stanovanjem se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno osiguravaju osnovne životne potrebe uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.
 

Ostvarivanje prava

Pravo na organizirano stanovanje se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.
 

Dodatne informacije:

Zakon o socijalnoj skrbi