Naknada za ugroženog kupca energenata

Naknada iznosi do najviše 200 kuna mjesečno

Status ugroženog kupca, odnosno pravo na sufinanciranje troškova električne energije može ostvariti:
  • korisnik zajamčene minimalne naknade
  • korisnik osobne invalidnine.

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

Ako u kućanstvu koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu živi i član kućanstva koji je korisnik prava na osobnu invalidninu, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

Iznos naknade je do najviše 200 kuna mjesečno.
 

Način ostvarivanja prava statusa ugroženog kupca

Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.

Na temelju rješenja koje donosi nadležni centar za socijalnu skrb, korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata ima pravo na subvencioniranje troškova električne energije u mjesecu u kojem je priznato pravo te svaki sljedeći mjesec, sve dok mu nadležni centar za socijalnu skrb rješenjem ne utvrdi prestanak prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

Pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, svoje osobne identifikacijske isprave i osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

Iznimno, ako za to postoji opravdani razlog, pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije mogu realizirati i stručni radnici centra za socijalnu skrb uz predočenje iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe ili ovlasti ravnatelja za plaćanje računa za električnu energiju za ugrožene kupce iz nadležnosti tog centra za socijalnu skrb, preslike rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.
 

Dodatne informacije:

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb