Rodiljne i roditeljske potpore

Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane, a ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama promiče kvalitetno roditeljstvo, sigurno i odgovorno podizanje željenog broja djece, ravnopravnost spolova te mogućnost većeg sudjelovanja očeva u skrbi za djecu.
 

Vrste potpora

Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane.

Vremenske potpore su:
  • dopusti 
  • poštede od rada
  • propisano vrijeme za brigu o djetetu.

Novčane potpore su:
  • naknada plaće
  • novčana naknada 
  • novčana pomoć 
  • jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

Potpore ostvaruje majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Zakon se pod jednakim uvjetima primjenjuje na bračnu ili izvanbračnu zajednicu.


Rodiljni i roditeljski dopusti

Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno zaposlena ili samozaposlena majka pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta.

Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta, zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih šest mjeseci života djeteta, koji može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu prethodnu suglasnost u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja. 

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od:
  • osam mjeseci, za prvo i drugo dijete 
  • 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja, svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, a prema njihovom dogovoru, on se koristi u trajanju od šest mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.  


Zaposleni roditelji

Zaposlenim, odnosno samozaposlenim roditeljima omogućuje se fleksibilno korištenje roditeljskog dopusta do osme godine života djeteta, u cijelosti ili u njegovim dijelovima, prilikom čega se roditeljski dopust može koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana. 

Roditeljski dopust može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenoga roditeljskog dopusta.


Nezaposleni roditelji

Korisnik potpore može biti i nezaposleni roditelj i roditelj izvan sustava rada uz ispunjavanje zakonskih uvjeta.

Tko se smatra nezaposlenim roditeljem, a tko roditeljem izvan sustava rada, određeno je člankom 7. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.


Ostvarivanje prava

Pravo se ostvaruje temeljem rješenja regionalnog ureda, odnosno područne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu stanovanja, s iznimkom rodiljnog dopusta koji se ostvaruje na osnovi izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad, kojeg izdaje izabrani doktor ginekolog zaposlene, odnosno samozaposlene trudnice. Popis područnih službi i pripadajućih ispostava s kontakt podacima nalazi se na stranicama HZZO-a

Regionalni uredi i područne službe.


Dodatne informacije:

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama