Posvojenje

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz njega proizlaze. Postupak posvojenja vode centri socijalne skrbi

Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta.

Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
Dijete ima pravo znati da je posvojeno.

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i prava i dužnosti koja iz toga proizlaze.
Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.
 
U postupcima posvojenja vodi se računa da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
 

Dobna ograničenja

Posvojenje se može zasnovati do 18 godine života djeteta.

Posvojitelj mora biti u dobi od najmanje 21 godine, s tim da je dobna razlika između njega i posvojenika najmanje 18 godina. 

Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti mlađi od 21 godine.
 

Uvjeti za posvojenje

Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni/izvanbračni drug ako je drugi bračni/izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni/ izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.
 
Posvojiti dijete može hrvatski državljanin, a iznimno strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Posvojitelj ne može biti osoba:
  • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da joj nije poželjno povjeriti roditeljsku skrb o djetetu.


Postupak posvojenja

Postupak posvojenja provode centri za socijalnu skrb kroz iduće korake:

1. Mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
 
Bračni/izvanbračni drugovi te osoba koja želi posvojiti dijete podnose prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
 
2. Priprema potencijalnih posvojitelja kroz program stručne pripreme
 
Obvezno je sudjelovanje u programu stručne pripreme za posvojenje (edukacija) koji se provodi tijekom postupka izdavanja mišljenja.

Izdavanjem mišljenja se stječe pravo upisa u jedinstveni registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.

Rok za provedbu postupka je šest mjeseci.
 
3. Priprema za posvojenje
 
Centar za socijalnu skrb je dužan u suradnji s fizičkom ili pravnom osobom kod koje je dijete smješteno, pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti održavanje osobnih odnosa s izabranim potencijalnim posvojiteljima prije zasnivanja posvojenja, radi procjene hoće li posvojenje biti u skladu s dobrobiti djeteta.
 
4.Praćenje prilagodbe i stručna pomoć po zasnovanom posvojenju
 
Po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji, tijekom šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja.

Dijete i posvojitelji imaju pravo na stručnu pomoć i podršku nakon zasnovanog posvojenja.
 
Postupak zasnivanja posvojenja djeteta provodi centar za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta, a postupak davanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te postupak praćenja i stručne podrške po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb prema prebivalištu posvojitelja.

Popis centara socijalne skrbi možete naći u adresaru Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.
 

Posvojenje djece iz inozemstva

U Republici Hrvatskoj je 1. travnja 2014. godine stupila na snagu Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, (Hag, 1993.).

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Središnje tijelo Republike Hrvatske za Konvenciju o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, (Hag, 1993.).

Postupak međudržavnog posvojenja djeteta iz:

  • države ugovornice Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem


Osobe koje imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, neovisno o njihovom državljanstvu, koje žele posvojiti dijete iz druge države ugovornice Konvencije, podnose nadležnom centru za socijalnu skrb pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Po pribavljanju pozitivnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalni posvojitelji podnose zahtjev za posvojenje djeteta iz određene države ugovornice Konvencije Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zahtjevu se prilaže kopija pozitivnog mišljenja centra za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti za posvojenje djeteta, ne starija od godinu dana.

Po zaprimanju zahtjeva Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će obavijestiti potencijalne posvojitelje o mogućnosti međudržavnog posvojenja djeteta iz navedene države ugovornice kao i potrebnoj dokumentaciji.

Popis dokumenata potrebnih za posvojenje djeteta ovisi o državi iz koje se dijete posvaja.
 
Kontakt podatci:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr   
za Službu za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
 

  • države koje nisu ugovornice Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem

Hrvatski državljani koji žele posvojiti dijete iz druge države koja nije ugovornica Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (Hag, 1993.) nakon dovršenog postupka pred nadležnim centrom za socijalnu skrb radi utvrđivanja podobnosti odnosno prikladnosti za posvojenje djeteta obraćaju se samostalno zahtjevom za posvojenje djeteta  nadležnim tijelima države iz koje žele posvojiti dijete.

Po okončanju postupka međudržavnog posvojenja djeteta iz druge države posvojitelji moraju u Republici Hrvatskoj zatražiti priznanje strane sudske odluke o posvojenju od nadležnog suda Republike Hrvatske kako bi odluka o posvojenju imala pravne učinke u Republici Hrvatskoj.


Dodatne informacije:

Obiteljski zakon

Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem