Liječenje u inozemstvu

Pratitelj hrvatskog branitelja ima pravo na naknadu dijela troškova za vrijeme liječenja u inozemstvu

Ako vam je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) odobrio liječenje u inozemstvu, kao hrvatski branitelj imate pravo na naknadu dijela troškova pratitelja za vrijeme liječenja, kad Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne odobrava pratnju druge osobe.

Navedena prava ostvarujete ako je bolest, ranjavanje ili ozljeda, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Osim toga, ako vaš pratitelj koristi plaćeni dopust, njegov poslodavac ima pravo na namirenje naknade plaće za vrijeme koje je pratitelj proveo s vama na liječenju uključujući i vrijeme provedeno na putovanju.


Način ostvarivanja prava i potrebna dokumentacija

Za ostvarivanje prava na naknadu dijela troškova pratitelja potrebno je na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja (Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb) dostaviti:
  • ispunjen zahtjev za pravo na naknadu dijela troškova (Obrazac 6) 
  • presliku pravomoćnog rješenja o odobrenju liječenja u inozemstvu koje je izdalo nadležno tijelo HZZO-a
  • presliku konačnog izvršnog rješenja da je bolest, ranjavanje ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu
  • presliku konačnog rješenja o priznavanju statusa HRVI-ja i presliku posljednjeg nalaza nadležnoga drugostupanjskog liječničkog povjerenstva (ako ste ratni vojni invalid)
  • originalnu kartu za prijevoz pratitelja koja se odnosi na isto prijevozno sredstvo koje je po odobrenju HZZO-a koristio i korisnik
  • presliku osobne iskaznice pratitelja
  • preslika kartice tekućeg računa pratitelja.
Za ostvarivanje prava na naknadu plaće za pratitelja koji koristi plaćeni dopust, poslodavac pratitelja uz zahtjev Ministarstvu hrvatskih branitelja dostavlja:
  • potvrdu o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje je vidljivo trajanje plaćenog dopusta i iznos isplaćene naknade za plaćeni dopust po osnovi pratnje hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
  • broj žiro računa poslodavca.

Odluku o ostvarivanju prava donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

Ministarstvo iznos naknade troškova prijevoza za pratitelja isplaćuje na tekući račun pratitelja, a iznos naknade za plaćeni dopust pratitelja isplaćuje se na žiro račun poslodavca.

Dodatne informacije:

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja