Liste prvenstva

Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelu stambenog kredita ili financijske potpore, objavljuju se u siječnju

Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelu stambenog kredita, odnosno financijske potpore, objavljuju se u siječnju u uredima državne uprave u županijama i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba. Posebno se objavljuje Lista prvenstva za dodjelu stambenog kredita, a posebno Lista prvenstva za dodjelu financijske potpore.
 
Podnositelj zahtjeva ne može se u istoj kalendarskoj godini nalaziti na obje Liste prvenstva, a ako podnese oba zahtjeva, u obzir će se uzeti samo posljednje podneseni zahtjev.
 
Realizacijom financijske potpore gubi se pravo na dodjelu stambenog kredita, a realizacijom stambenog kredita gubi se pravo na dodjelu financijske potpore.

Pravo na dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore ostvarujete na temelju Liste prvenstva koju utvrđuje Ministarstvo hrvatskih branitelja za svaku kalendarsku godinu.


Rokovi za prigovor

Pri utvrđivanju prvenstva uzimaju se u obzir odlučujuće činjenice na dan 30. studenoga. Nakon bodovanja svakog podnositelja zahtjeva izrađuje se Lista prvenstva koja se objavljuje u siječnju na oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba. Adrese i kontaktne podatke ureda možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave
 
Uredi državne uprave u županijama.

Na Listu prvenstva možete uložiti prigovor u roku 15 dana od objave. Nakon isteka roka za prigovor Lista postaje konačna i potvrđene Liste prvenstva objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, a primjenjuju se od 1. ožujka i vrijede do objave potvrđenih Lista prvenstva za sljedeću kalendarsku godinu.
 

Sadržaj Liste

Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva i sadrže:
 • redni broj
 • ime i prezime podnositelja zahtjeva i datum rođenja podnositelja zahtjeva
 • broj članova obitelji
 • ukupan broj ostvarenih bodova
 • namjenu stambenog kredita (samo za Listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita).

Pri odlučivanju o dodjeli stambenih kredita odnosno financijskoj potpori, pod članovima uže obitelji podrazumijevaju se bračni i izvanbračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja u trenutku donošenja odluke žive s podnositeljem zahtjeva u zajedničkom domaćinstvu do punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja.
 
Iznimno, djeca koja završe redovno školovanje priznaju se i dalje kao članovi uže obitelji podnositelja zahtjeva ako su u trenutku stupanja na snagu Uredbe – (ako je zahtjev prethodno već podnesen, a o istome nije odlučeno) odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva (ako je zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu Uredbe) bili na redovnom školovanju, a i dalje žive u zajedničkom domaćinstvu.
 
Djeca koja su proglašena nesposobnom za privređivanje, odnosno samostalan rad smatraju se članom zajedničkog domaćinstva neovisno o godinama života.
 

Mjerila za bodovanje

Mjesto na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita ostvarujete bodovanjem po sljedećim mjerilima:
 • obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100 posto - I. i II. skupine - 110 bodova
 • ostali HRVI i članovi uže obitelji umrloga HRVI - broj bodova prema postotku oštećenja organizma - od 100 do 20 bodova
 • vrijeme provedeno u logoru - za svaki mjesec proveden u logoru - 10 bodova
 • vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:
  • do mjesec dana - 3 boda
  • po jednom mjesecu - 5 bodova
 • trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje - po članu obitelji - 24 boda
 • broj stradalih srodnika sukladno članku 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - po članu - 12 bodova
 • broj uzdržavanih članova obitelji (do 15, odnosno do 26 godina) - po članu obitelji - 12 bodova
 • uvjeti stanovanja:
  • u podstanarstvu - 15 bodova
  • u neodgovarajućem stanu ili kući - 10 bodova
  • kod roditelja - 3 boda.

Ako na Listi postoji više podnositelja s istim brojem bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Mjesto na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore ostvarujete bodovanjem po sljedećim mjerilima:
 • obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100 posto - I. i II. skupine - 110 bodova
 • ostali HRVI i članovi uže obitelji umrloga HRVI - broj bodova prema postotku oštećenja organizma - od 100 do 20 bodova
 • status dragovoljca iz Domovinskog rata – 40 bodova
 • vrijeme provedeno u logoru - za svaki mjesec proveden u logoru - 10 bodova
 • vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:
  • do mjesec dana - 3 boda
  • po jednom mjesecu - 5 bodova
 • trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje - po članu obitelji - 24 boda
 • broj stradalih srodnika sukladno članku 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - po članu - 12 bodova
 • broj uzdržavanih članova obitelji (do 15, odnosno do 26 godina) - po članu obitelji - 12 bodova
 • uvjeti stanovanja:
  • u podstanarstvu - 15 bodova
  • u neodgovarajućem stanu ili kući - 10 bodova
  • kod roditelja - 3 boda.

Ako na Listi postoji više podnositelja s istim brojem bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

 
Redoslijed zbrinjavanja dodjelom stambenog kredita

Stambeno zbrinjavanje provodi se razvrstavanjem u skupine sljedećim redoslijedom:
 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.
 

Redoslijed zbrinjavanja dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine

Stambeno zbrinjavanje provodi se razvrstavanjem u skupine sljedećim redoslijedom:
 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma
 • dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora koji nemaju ostvaren status HRVI odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji su u obrani suvereniteta RH sudjelovali najmanje tri godine i više
 • dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije, a najviše tri godine, odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali do tri godine.