Liječenje u inozemstvu

Tijekom liječenja u inozemstvu imate pravo na pratitelja. Ako vam HZZO nije odobrio pratitelja, troškove za njega snosit će Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ako vam je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) odobrio liječenje u inozemstvu, kao hrvatski branitelj imate pravo prvenstva pred ostalim građanima i pravo na pratnju druge osobe. Navedena prava ostvarujete ako je bolest, ranjavanje ili ozljeda zbog koje ste upućeni na liječenje neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

U slučaju kada HZZO ne odobrava pratnju, troškove putovanja za pratitelja nadoknadit će vam Ministarstvo hrvatskih branitelja, u istom iznosu koji biste dobili od Zavoda.

Osim toga, ako vaš pratitelj koristi plaćeni dopust, njegov poslodavac ima pravo na namirenje naknade plaće za vrijeme koje je pratitelj proveo s vama na liječenju uključujući i vrijeme provedeno na putovanju. 
 

Naknada za troškove putovanja

Uz prijedlog za naknadu troškova za pratitelja trebate dostaviti:
  • presliku pravomoćnog rješenja o odobrenju liječenja u inozemstvu koje je izdalo nadležno tijelo HZZO-a
  • presliku konačnog rješenja da je bolest, ranjavanje ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu
  • presliku konačnog rješenja o priznavanju statusa HRVI-ja i presliku posljednjeg nalaza nadležnoga drugostupanjskog liječničkog povjerenstva (ako ste ratni vojni invalid).

Sâm pratitelj uz zahtjev za naknadu troškova putovanja prilaže presliku osobne iskaznice i originalnu kartu za prijevoz izdanu na njegovo ime i za isto prijevozno sredstvo koje ste po odobrenju HZZO-a koristili i vi.  


Nadoknada za plaćeni dopust

Da bi dobio nadoknadu za plaćeni dopust, poslodavac vašega pratitelja Ministarstvu hrvatskih branitelja uz zahtjev dostavlja:
  • potvrdu o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje vidljivo trajanje plaćenog dopusta
  • potvrdu o iznosu isplaćene naknade za dopust za vašeg pratitelja po osnovi pratnje radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.