ePorezna - kako postati korisnik

Tko sve može koristiti ePoreznu i na koji način

U sustav ePorezna mogu se prijaviti svi porezni obveznici, i to građani i zakonski zastupnici u poslovnim subjektima (odgovorne osobe, direktori) te opunomoćenici poreznog obveznika. Osnovni preduvjet za pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave je posjedovanje bilo koje osobne ili poslovne elektroničke vjerodajnice unutar sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Za pristup uslugama ePorezne mogu se koristiti sljedeće vjerodajnice:
 • vjerodajnice sigurnosne razine 2 omogućuju pristup ograničenom skupu usluga, npr. uvid u sve usluge, dodjela i ukidanje ovlaštenja (upravljanje ovlaštenjima), npr. ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka);
 • vjerodajnice sigurnosne razine 3 omogućuju pristup svim uslugama osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis; korištenjem ove vjerodajnice mogu se predavati razne  vrste zahtjeva (npr. mToken, FINA Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koji su povezani sa sustavom NIAS);
 • vjerodajnice sigurnosne razine 4 omogućuju pristup svim uslugama (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikati, FINACert RDC osobni i poslovni certifikati).
Građanin se može prijaviti u sustav bilo kojom NIAS vjerodajnicom, a u aplikaciji može koristiti usluge ePorezne za sebe kao građanina i za svoj obrt ukoliko ga ima. Također može upravljati ovlaštenjima na način da drugoj osobi dodijeli pravo pristupa (putem Administracije – Upravljanje ovlaštenjima). To znači da građanin može dodijeliti ovlaštenje bilo kojoj drugoj osobi da u njegovo ime putem ePorezne podnese neki zahtjev ili obrazac ili izvrši neku drugu radnju. Na primjer suprug može dati ovlaštenje svojoj supruzi da za njega putem portala ePorezna podnese Zahtjev za priznavanje prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu - povrat poreza.
NIAS vjerodajnica sigurnosne razine 2, osim upravljanja ovlaštenjima, građanima omogućava uvid u sve usluge. Za slanje obrazaca INO-DOH, JOPPD i ZPP-DOH od strane građana te raznih zahtjeva i potvrda (npr. zahtjev za izdavanje/izmjenu PK, potvrda o stanju poreznog duga, potvrda o visini dohotkai dr.) dovoljna je bilo koja NIAS vjerodajnica sigurnosne razine 3.
Zakonski zastupnik (odgovorna osoba, direktor) u poslovnom subjektu može se prijaviti bilo kojom NIAS vjerodajnicom. Sustav ePorezna će koristeći nadležne registre izvršiti provjeru zastupstva te, ukoliko se zastupstvo potvrdi, automatski registrirati korisnika. Zakonski zastupnik može koristiti usluge ePorezne za sebe kao građanina te za sve svoje poslovne subjekte. Također može upravljati ovlaštenjima na način da drugoj osobi dodijeli pravo pristupa za sebe (kao građanina) ili za pojedini poslovni subjekt u kojem je zakonski zastupnik (putem Administracije – Upravljanje ovlaštenjima). Ako sustav provjerom u nadležnim registrima utvrdi da netko više nije zakonski zastupnik, kod prve sljedeće prijave automatski će odregistrirati takvog korisnika.
U sustav se mogu prijaviti i svi ovlaštenici (npr. zaposlenici knjigovodstvenog servisa) kojima je netko (direktor ili druga ovlaštena osoba) dodijelio ovlaštenja u aplikaciji ePorezna ili kojima su ovlaštenja dodijeljena temeljem predane punomoći. Ovlaštenici mogu za prijavu u sustav koristiti digitalne certifikate po kojima su ovlašteni, ali mogu koristiti i druge NIAS vjerodajnice. Oni ovlaštenici koji su dobili i ovlaštenje „Upravljanje ovlaštenjima“ mogu kroz aplikaciju ePorezna dodijeliti ovlaštenja trećoj osobi za bilo koju uslugu ePorezna.
Za sve poslovne subjekte NIAS vjerodajnica sigurnosne razine 2, osim upravljanja ovlaštenjima, omogućava uvid u sve usluge. Poslovni subjekti sukladno zakonskim propisima obrasce šalju elektronički putem sustava ePorezna (PDV, prijava poreza na dobit, prijava poreza na dohodak i dr.) te ih potpisuju naprednim elektroničkim potpisom za koji je potrebno imati bilo koju NIAS vjerodajnicu sigurnosne razine 4. 
Za prijavu u sustav korisnici mogu koristiti bilo koje NIAS vjerodajnice. Za potpisivanje i slanje obrazaca koristi se vjerodajnica sigurnosne razine 4, odnosno bilo koji kvalificirani certifikat izdan od bilo kojeg izdavatelja certifikata. To može biti NIAS osobni ili poslovni certifikat, a time i certifikat s osobne iskaznice – eOI. Izuzetak su porezni obveznici koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te građani. Oni mogu obrasce i zahtjeve dostavljati s vjerodajnicom sigurnosne razine 3 sukladno članku 63. stavku 4. i 5. Pravilnika o općem poreznom zakonu (NN 45/19).
 
Slanje obrazaca i zahtjeva nižom sigurnosnom razinom vjerodajnica 3
Putem sustava ePorezna obrasce i zahtjeve s vjerodajnicom sigurnosne razine 3 mogu dostavljati građani i porezni obveznici koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. Najčešće korištene vjerodajnice sigurnosne razine 3 su mtokeni i tokeni Internet bankarstva priznatih na NIAS listi vjerodajnica. Tu spadaju sljedeće kategorije poreznih obveznika:
 • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu - dostavljaju PO-SD, TZ, SR, JOPPD i druge obrasce te podnose zahtjeve za preknjiženja, zahtjeve za izdavanje potvrda, zahtjeve za izdavanje/izmjenu PK i druge zahtjeve za koje je omogućena dostava elektroničkim putem;
 • građani iznajmljivači stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizatori kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj - dostavljaju PDV, PDV-S i TZ obrasce i podnose zahtjeve za preknjiženja, zahtjeve za izdavanje potvrda, zahtjeve za izdavanje/izmjenu PK i druge zahtjeve;
 • građani koji ostvaruju razne vrste dohotka - dostavljaju JOPPD i INO-DOH obrasce ili godišnju prijavu poreza na dohodak kada je to zakonom propisano (primjerice članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi) i također podnose razne vrste zahtjeva.
  
 
 

Usluge za građane

Predaja raznih zahtjeva
Putem sustava ePorezna građani mogu popunjavati i slati razne zahtjeve prijavom u sustav NIAS vjerodajnicom razine 3 bez plaćanja upravnih pristojbi:
 • Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice)
Porezna kartica je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada. Na temelju porezne kartice poslodavac odnosno isplatitelj primitka obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće, mirovine ili primitka. Za usklađivanje podataka na poreznoj kartici potrebno je zatražiti izmjenu PK kroz zahtjev „Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice).
 • Zahtjev za izdavanje porezne potvrde
Putem sustava ePorezna građani mogu zatražiti izdavanje raznih potvrda kao što su potvrda o stanju duga, potvrda o visini dohodaka i primitaka, potvrda o rezidentnosti /nerezidentnosti, potvrda o imovnom stanju
 • Zahtjev za zastaru
 • Zahtjev za prigovor /žalbu i druge.
 
Obrazac ZPP-DOH
Građani korisnici ePorezne mogu se u sustav prijaviti putem NIAS vjerodajnice razine 3 i ostvariti svoje pravo za povrat poreza kroz godišnji obračun putem ZPP-DOH obrasca (Zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu) u kojem će prijaviti podatke kojima Porezna uprava ne raspolaže. Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH građani mogu podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Moj JOPPD: Uvid u IP1/ IP2 i Uvid u IP3
 
Putem sustava ePorezna građanima je omogućen uvid u Moj JOPPD - uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima iskazanim u JOPPD obrascu.
Najnovije usluge ePorezne u sklopu opcije Moj JOPPD su:
 • Uvid u IP1/IP2 - omogućuje uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ulaze u godišnji obračun (obračunati i isplaćeni primici od nesamostalnog rada)
 • Uvid u IP3 - omogućuje uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ne ulaze u godišnji obračun.