Prebivalište

U sklopu projekta e-Građani, građanima je omogućeno i ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište odnosno prijaviti svaku promjenu svojeg prebivališta.

Prijave za maloljetne osobe i osobe potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti podnose roditelji, odnosno skrbnici.

Prebivalište prijavljujete u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu u kojem prebivalište želite prijaviti. Prijavu prebivališta podnosite u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta.

Ako morate odjaviti staro i prijaviti novo prebivalište, policijska uprava ili postaja u kojoj prijavljujete novo prebivalište izvršit će odjavu ranijeg prebivališta.


Prijava prebivališta

Zahtjevu za prijavu/promjenu prebivališta potrebno je priložiti:
  • dokaz o identitetu
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1 https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/OBRAZAC%201_preb_bor.pdf )
  • potpisanu izjavu kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500 do 5000 kuna)
  • ako niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
    • suglasnost stanodavca (vlasnika), odnosno svih suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je nekretnina na kojoj osoba prijavljuje prebivalište u suvlasništvu). Stanodavac suglasnost može dati i neposredno pred službenom osobom na šalteru upravnih poslova nadležne PU/PP ili elektronički putem sustava e-Građani (https://esuglasnost.mup.hr/  ) ako posjeduje vjerodajnicu najviše sigurnosne razine 4
    • osoba koja je sa stanodavcem sklopila ugovor o najmu koji je ovjeren kod javnog bilježnika može priložiti taj ugovor te u tom slučaju nije potrebna suglasnost stanodavca 

Napomena: Kod prve prijave prebivališta građanin koji nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca dužna je mjesno nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi. 

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako propustite odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu morate zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije - konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju ste se iselili.
 

Dodatne informacije:

e-Usluge MUP-a
Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a

Kontakti policijskih uprava/postaja

Diplomatska predstavništva RH u svijetu

Ministarstvo unutarnjih poslova - Prebivalište i boravište