Ovjera stranih i domaćih javnih isprava

Provjerite koji je i koliko stoji proces ovjere domaćih i stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave 

Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.

Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava, kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave za uporabu u Republici Hrvatskoj ili za uporabu u inozemstvu, morat ćete provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere.

Ako imate stranu javnu ispravu koja vam je potrebna radi ostvarivanja nekog prava u Republici Hrvatskoj, možete je koristiti pod uvjetom da je ispravu ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj vam je izdana javna isprava potvrdom “Apostille“.

Primjerice, ako vam je ispravu izdalo tijelo u Švicarskoj morat ćete tu ispravu nadovjeriti kod nadležnog tijela u Švicarskoj potvrdom “Apostille“.

Trebate li ovjeriti javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj zatražit ćete ovjeru potvrdom “Apostille” kod nadležnog općinskog suda u Hrvatskoj, na čijem je području tijelo koje vam je izdalo ispravu.

Ako vam je ispravu izdalo tijelo države koja nije potpisnica bilateralnih ugovora s Republikom Hrvatskom u pravnim stvarima koji oslobađaju od legalizacije isprava izdanih u jednoj državi ugovornici radi uporabe u drugoj državi ugovornici ili Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, ispravu ćete morati legalizirati, odnosno nadovjeriti u postupku pune legalizacije u državi čije tijelo vam je izdalo ispravu.


Postupak pune legalizacije javne isprave

Postupak pune legalizacije u Republici Hrvatskoj znači da ćete javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj, a koja vam je potrebna u inozemstvu:
 • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj
 • ovjeriti kod općinskog suda na čijem području se nalazi sjedište tijela koje je vam je izdalo tu javnu ispravu
 • zatražiti u Ministarstvu pravosuđa nadovjeru potpisa suca i pečata suda
 • zatražiti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nadovjeru potpisa službenika i pečata Ministarstva pravosuđa.

Sve navedeno morate obaviti osobno dolaskom na sud ili u Ministarstvo pravosuđa. U Ministarstvu pravosuđa ovjeru dokumenata za uporabu u inozemstvu možete obaviti od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 11 sati i od 13 do 15 sati, a petkom od 9 do 12 sati.

Ako ste spriječeni, isprave možete povjeriti nekome od srodnika ili vašoj osobi od povjerenja koja će zatražiti i ishoditi za vas ovjeru od suda i ministarstava.


Troškovi

Za postupak pune legalizacije isprava pred općinskim sudom platit ćete pristojbe za:
 • potpis ili rukoznak u iznosu od 30 kuna
 • potpis ili pečat i štambilj na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba u iznosu od 50 kuna
 • rukopis od svakog poluarka rukopisa u iznosu od 50 kuna
 • prijepis od svakog poluarka prijepisa u iznosu od 50 kuna
 • potpis i pečat stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju u iznosu od 60 kuna.

Za postupak pune legalizacije isprava u Ministarstvu pravosuđa platit ćete pristojbu za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata, u iznosu od 30 kuna.

Za postupak pune legalizacije isprava u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova platit ćete pristojbu za svaku ovjeru, u iznosu od 55 kuna.

Pristojbe u iznosu do 100 kuna platit ćete u državnim biljezima, a pristojbe za iznos veći od 100 kuna uplatit ćete na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj: 1001005-1863000160.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu pravosuđa, utorkom od 9 do 13 sati, na broj telefona 01/3714-000.
 

Popis država za koje nije potrebna nadovjera isprava

Legalizacija odnosno nadovjera isprava neće vam biti potrebna za države s kojima Republika Hrvatska ima potpisane ugovore o pravnoj pomoći i koji oslobađaju legalizaciju isprava radi uporabe u drugoj državi ugovornici, a to su:
 • Austrija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Crna Gora
 • Češka
 • Francuska
 • Mađarska
 • Makedonija
 • Poljska
 • Rumunjska
 • Slovenija
 • Srbija
 • Ruska Federacija.


Popis država za koje je potrebna nadovjera isprava 

Nadovjera isprave potvrdom “Apostille“ trebat će vam za države potpisnice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, a to su :
 • Albanija
 • Andora
 • Antigua i Barbuda
 • Argentina
 • Armenija
 • Australija
 • Azerbajdžan
 • Bahami
 • Bahrein
 • Barbados
 • Belgija
 • Belize
 • Bjelorusija
 • Bocvana
 • Bolivija
 • Brazil
 • Brunej Darussalam
 • Burundi
 • Cipar
 • Čile
 • Danska
 • Dominika
 • Dominikanska Republika
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Estonija
 • Fidži
 • Finska
 • Grčka
 • Grenada
 • Gruzija
 • Guatemala (od 18.09.2017.)
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hrvatska
 • Indija
 • Irska
 • Island
 • Italija
 • Izrael
 • Japan
 • Južna Afrika
 • Kabo Verde
 • Kazahstan
 • Kina (samo za Hong Kong i Macao)
 • Kirgistan
 • Kolumbija
 • Republika Koreja (Južna Koreja)
 • Kosovo
 • Kostarika 
 • Kukovi otoci
 • Latvija
 • Lesoto
 • Liberija
 • Lihtenštajn
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malavi
 • Malta
 • Maroko
 • Maršalovi otoci
 • Mauricius
 • Meksiko
 • Moldova
 • Monako
 • Mongolija
 • Namibija
 • Nikaragva
 • Niue
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Novi Zeland
 • Njemačka
 • Oman
 • Panama
 • Paragvaj
 • Peru
 • Portugal
 • Samoa
 • San Marino
 • Sejšeli
 • Sjedinjene Američke Države
 • Slovačka
 • Surinam
 • Svazi
 • Sveti Kristofor i Nevis
 • Sveta Lucija
 • Sveti Toma i Prinsipe
 • Sveti Vincent i Grenadini
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska
 • Tadžikistan
 • Tonga
 • Trinidad i Tobago
 • Tunis
 • Turska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
 • Ukrajina
 • Urugvaj
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela.
 

Dodatne informacije:

Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava