Putovnica

Putovnicu ste dužni nositi kad putujete u inozemstvo, a zahtjev za njezino izdavanje podnosite osobno u policijskoj upravi ili postaji te putem sustava e-Građani

Putna isprava (putovnica) je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. 

Dužni ste je nositi kad putujete u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. Izdaje je policijska uprava, odnosno postaja ili se izdaje putem sustava e-Građani, a građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.


Izdavanje putovnice u policijskoj upravi odnosno postaji

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno u policijskoj upravi, odnosno postaji, neovisno o mjestu prebivališta. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Potrebni su vam:
 • osobna iskaznica ili druga isprava na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo 
 • dokaz o uplati u državni proračun:
  • iznosa od 320 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom  postupku
  • iznosa od 410 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 465 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku, za koju se zahtjev podnosi u ostalim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu
 • upravna pristojba za izdavanje putne isprave u iznosu od 35 kuna, a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravna pristojba u iznosu od 140 kuna (iznos od 35 kuna može se uplatiti u državnim biljezima, putem uplatnice ili internet bankarstva, a iznos od 140 kuna samo putem uplatnice ili internet bankarstva) 
 • iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). Kod uplate upravne pristojbe putem uplatnice ili putem Internet bankarstva potrebno je pod opis plaćanja navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 poziv na broj 5002-713-23043
 • fotografija - 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
 • stara putna isprava, koja  će se poništiti i vratiti
 • za malodobnu djecu za koju se traži prva putovnica, a nemaju osobnu iskaznicu: izvadak iz matice rođenih ili rodni list i domovnica (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva, odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Izgled Zahtjeva za izdavanje putovnice.
 

Izdavanje putovnice putem sustava e-Građani

Punoljetni državljani RH koji imaju novu eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice kroz sustav e-Građani. Zahtjev mogu podnijeti samo za izdavanje putovnice u redovnom postupku i to bez obzira imaju li prijavljeno prebivalište u RH ili ne. Ako imaju prebivalište u RH putovnicu mogu preuzeti osobno u policijskoj upravi/postaji ili putem dostave na adresu prebivališta (boravišta), a oni koji nemaju moraju odabrati policijsku upravu/postaju kojoj će uputiti eZahtjev  za izdavanje i u koju će putovnica biti dostavljena nakon izrade.

Pri podnošenju zahtjeva građanin treba dostaviti skenirane uplatnice, odnosno dokaz o izvršenoj uplati:

 • novčanog iznosa od 320,00 kuna na ime troškova postupka izrade putovnice,
 • upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kuna
 • naknade u iznosu od 30,00 kuna za dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta u slučaju kada je građanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zatražio dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta.

Ako ne odabere mogućnost dostave putovnice, odnosno ako se radi o osobi bez prijavljenog prebivališta u RH, nije potrebno plaćati naknadu za dostavu putem dostavne službe.

Uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da se fotografija, otisci prstiju te potpis preuzimaju iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, kojima raspolaže temeljem postupka izdavanja eOsobne iskaznice.

Zahtjev potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice. 

Detaljne upute o podnošenju zahtjeva za izdavanje putovnice ovim putem možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Uputa o proceduri za izdavanje e-putovnice putem sustava eGrađani u redovnom postupku.


Izdavanje putovnice u inozemstvu

Ako u inozemstvu boravite dulje vrijeme, putovnicu vam može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u zemlji na čijem području boravite.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno na propisanom obrascu koji ćete dobiti u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu. Prilikom podnošenja zahtjeva službenik će vam uzeti otiske dva prsta skeniranjem na posebnim uređajima te ćete se vlastoručno potpisati.

Radi omogućavanja ravnopravne i zajedničke skrbi nad djetetom oba roditelja moraju sudjelovati u postupku ishođenja putovnice djetetu. Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan od roditelja, a drugi je preuzima.  Ako je jedan od roditelja spriječen, može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju da ishodi putnu ispravu za dijete.

Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. Takve sudske odluke moraju biti važeće u Republici Hrvatskoj.

Za poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zakonski zastupnik.

Zahtjev za izdavanje putovnice u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se sukladno

Uredbi o tarifi upravnih pristojbi.


Izvanredni slučajevi

U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), zahtjev za izdavanje putovnice možete podnijeti u žurnom postupku.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, izdaje se u roku od 48 sati u navedenoj policijskoj upravi.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u drugim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu, izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako želite da vam se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzimate u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje, odnosno u policijskoj upravi u čijem je sastavu postaja u kojoj ste podnijeli zahtjev.
 

Iznimke kod izdavanja putovnice osobi s invaliditetom

Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice uzimaju se, između ostalog, otisci dva prsta i fotografija koja ga vjerno prikazuje, bez pokrivala za glavu.

Uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, a ako podnositelj nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta. Ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke.

Također, iznimno se može uzeti fotografija na kojoj je podnositelj zahtjeva fotografiran s pokrivalom za glavu koje nosi radi medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Iznimka postoji i za slijepe osobe koje nose tamne naočale, te mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.
 

Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice policijskoj upravi/postaji, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu ako je do nestanka došlo u inozemstvu.

Procedura u slučaju gubitka putne isprave opisana je na MUP-ovim internetskim stranicama

Nestanak putovnice.
 

Dodatne informacije:

Biometrijska putovnica Republike Hrvatske
 


Povezane e-usluge:

e-Zahtjev za izdavanje ePutovnice
Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a