Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

U ovom se postupku utvrđuje je li osoba stekla hrvatsko državljanstvo po propisima važećim 08. listopada 1991. godine

Hrvatskim državljaninom smatra se pripadnik hrvatskog naroda koji na dan stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine) nije imao hrvatsko državljanstvo, ali je imao prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, ako da pisanu izjavu da se smatra hrvatskim državljaninom.
 

Naknadni upis u knjigu državljana 

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana 8. listopada 1991. godine stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Ukoliko se u postupku utvrdi da osoba udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, smatra se hrvatskim državljaninom od rođenja, a ne od dana upisa.

U slučaju udovoljavanja uvjetima, policijska uprava ili postaja, ili diplomatska misija/konzularni ured osobu obavještava o upisu u knjigu državljana (matični ured, stranica, redni broj upisa), no ukoliko osoba ne udovoljava uvjetima upisa pozvat će se radi uručenja rješenja o odbitku zahtjeva.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi osobno ili putem opunomoćenika u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka ili posljednjeg prebivališta podnositelja zahtjeva na području Hrvatske. Ako podnositelj prebiva ili boravi u inozemstvu zahtjev podnosi najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac zahtjeva zajedno s upitnikom koji trebate ispuniti možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.
 
Uz zahtjev se prilaže:
  • životopis
  • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih)
  • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici s vidljivom fotografijom
  • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti razvidno kada je i po kojoj osnovi podnositelj zahtjeva stekao strano državljanstvo, po mogućnosti priložiti i ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o stjecanju stranog državljanstva)
  • potvrda matičnog ureda da osoba nije upisana u knjige državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta roditelja u vrijeme njegovog rođenja ili da su knjige uništene/nestale
  • ovjerene preslike domovnica ili potvrda matičnih ureda o upisu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva u knjige hrvatskih državljana
  • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje ako istima raspolaže, može i starijeg datuma izdavanja.


Osobe koje su se iselile u inozemstvo, izvan područja bivše FNRJ/SFRJ, zahtjevu prilažu i dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojnu ili radnu knjižicu i sl.).

Za  osobe koji su državljani neke od država nastalih od bivših republika SFRJ, odlučujuća je činjenica jesu li po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine stekli neko drugo republičko državljanstvo u okviru bivše SFRJ. U tom slučaju ne udovoljavaju uvjetima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i naknadni upis u knjigu hrvatskih državljana.
 

Pravna osnova za utvrđivanje državljanstva

Postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva provodi se isključivo temeljem članka 30. stavak 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu, a ne temeljem članka 4. ili 5. istog Zakona koji se često pogrešno navode kao pravna osnova.

Člancima 4. i 5. Zakona propisani su uvjeti stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom za novorođenu i maloljetnu djecu.
 
Procedura utvrđivanja hrvatskog državljanstva s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisana je na internetskim stranicama MUP-a

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva - upute o proceduri.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu