Prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak državljanstva podnosite ako uz hrvatsko državljanstvo imate i strano ili vam je prestanak hrvatskog uvjet za dobivanje stranog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva. 
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev se može podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Propisani obrazac s upitnikom možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta/djece

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta/djece.


Uz zahtjev se prilaže:  
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (nije ga potrebno prilagati  ako rođenje upisano u maticu rođenih u RH)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • kod podnošenja zahtjeva u RH, upravna pristojba se plaća prilikom preuzimanja rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva, odnosno rješenja kojim se zahtjev odbija
 • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, plaća se konzularna pristojba
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih (nije potreban ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH), ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave ako je posjeduje
 • dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u strano državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.


Odricanje od hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo može prestati i po osnovi odricanja od njega.

U tom slučaju, uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, trebate priložiti:
 • životopis
 • ovjerenu presliku važeće identifikacijske isprave
 • vlastoručno potpisanu i propisno ovjerenu izjavu o odricanju od hrvatskog državljanstva s naznačenim datumom 
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu
 • izvadak iz matice rođenih (nije potreban ako je činjenica rođenja upisana u maticu rođenih u RH).

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu prilaže se i:
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih djeteta (nije potreban ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH)
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje
 • izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)
 • zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice).

Ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, za rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 2520 kuna, sukladno Tarifnom broju 12. stavku 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
Za rješenje kojim se odbija zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 35 kuna, sukladno Tarifnom broju 2. stavku 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
Ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, plaća se konzularna pristojba.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu