Sufinanciranje športskih udruga

Doznajte koje su mogućnosti za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti

Središnji državni ured za šport, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, jednom godišnje raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti. Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom te poticanje razvoja športa u sklopu međunarodne športske suradnje.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi:
 • koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja
 • koji će osigurati i druge izvore financiranja
 • koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.

Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom, i to za:
 • poticanje bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom
 • poticanje programa međunarodne športske suradnje
 • poticanje programa obuke neplivača.

Programi se provode isključivo na području Republike Hrvatske, osim za programsko područje Poticanje međunarodne športske suradnje za programe koji se provode i izvan Republike Hrvatske.


Uvjeti prijave

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14) i Zakonu o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).
 
Udruga mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:
 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti
 • uskladila je Statut a člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama (NN 74/14)
 • ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program
 • pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu za šport i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa
 • ne vodi se kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
 • za prijavljeni program osigurat će sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje. 

Središnji državni ured sufinancira programe najviše do 80 posto opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 5000 kuna, a najveći 80.000 kuna.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za šport

Poticanje športsko-rekreativnih aktivnosti.