Prijava promjena i prestanak djelovanja udruga

Doznajte kako se registriraju promjene udruga, te informacije o brisanju iz Registara kao i o stečaju i likvidaciji, i o pripajanju, spajanju i podjeli udruge

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga koje se odnose na:
 • statut
 • naziv
 • ciljeve i djelatnosti
 • sjedište i adresu sjedišta
 • izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
 • izbor i opoziv likvidatora
 • prestanak postojanja udruge.

Za prijavu promjena potrebni su:
 • zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske
 • odluka o promjeni
 • zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u Registar udruga
 • novi statut ili njegove izmjene i dopune (ako je predmet upisa bila promjena statuta)
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora (ako je predmet upisa bila promjena osoba ovlaštenih za zastupanje)
 • upravna pristojba u iznosu od 35 kuna državnih biljega po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/17).

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nalazi se na stranicama Ministarstva uprave

Obrazac.

Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.
 
Zahtjev je moguće popuniti i preko elektroničkog obrasca na stranicama Ministarstva uprave

Upis promjena u Registar udruga.

O upisu promjena u Registar udruga donosi se rješenje. Uz rješenje, udruzi će se dostaviti i primjerak ovjerenoga novog statuta ili izmjena i dopuna statuta ako je predmet upisa bila promjena statuta.

Udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti koristiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u Registar udruga i o tome doneseno rješenje nadležnog ureda državne uprave. U slučaju da u pravnom prometu rabi podatke o promjenama ili postupa po promjenama prije nego što su upisane u Registar udruga, udruga čini prekršaj za koji je za udrugu predviđena novčana kazna u iznosu od 2000 do 10.000 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 1000 do 5000 kuna.
 

Prijava promjena u Registru neprofitnih organizacija

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je, nakon dobivenog rješenja o upisu promjena u Registru udruga, u roku od sedam radnih dana o promjenama obavijestiti Ministarstvo financija putem obrasca Promjene u Registru neprofitnih organizacija kako bi se promjena podataka provela i u Registru neprofitnih organizacija. Obrazac RNO-P u elektroničkom obliku možete pronaći na stranicama Ministarstva financija

Registar neprofitnih organizacija.

Ispunjen i ovjeren obrazac dostavljate poštom na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb.
 

Brisanje iz Registra neprofitnih organizacija

Udruga nije obvezna prijaviti prestanak djelovanja Registru neprofitnih organizacija.
 
Neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra, a obavijest o tome Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.
 

Prestanak djelovanja

Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:
 • odluka skupštine o prestanku udruge
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
 • pokretanje stečajnog postupka
 • na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijamu novih članova.
 

Stečajni postupak

Zakon o stečaju (NN 71/15) primjenjuje se na udruge jednako kao i na druge pravne osobe.  Naime, sukladno članku 36., stavku 2. Zakona o udrugama (NN, 88/01, 11/02, 74/14), nad udrugom se može provesti stečaj. Nadalje, ako se provodi stečaj, to je, kako je navedeno u članku 48., stavku 5. Zakona, jedan od razloga za prestanak postojanja udruge. Postupak stečaja provodi se kad se potraživanja vjerovnika udruge ne mogu namiriti iz njezine imovine ili kada je djelovanje udruge zabranjeno odlukom suda. Stečajni se postupak provodi sukladno odredbama Stečajnog zakona​ (NN 71/15).

Ako udruga ima dovoljno imovine za namirenje vjerovnika, a odluku o prestanku postojanja udruge je donijelo nadležno tijelo udruge, provodi se postupak likvidacije sukladno odredbi članka 29. i 30. Zakona o udrugama.


Likvidacijski postupak

Likvidacijski postupak se provodi u nekim slučajevima prestanka udruge.

Nadležni ured državne uprave kao registracijsko tijelo donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge, nadležnog tijela udruge, članova udruge ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba.

Likvidacijski postupak provodi se u slučaju proteka dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana, kada je član udruge podnio zahtjev za prestanak djelovanja udruge, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova, kao i na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge.

Nadležni ured temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku, donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga osim ako su utvrđeni dugovi udruge kada se pokreće stečaj udruge.
 
Likvidator nadležnom uredu podnosi zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u roku od osam dana od dana donošenja odluke skupštine udruge o prestanku udruge pokretanja stečajnog postupka, provodi postupak likvidacije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka, utvrđuje stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, upućuje pozive vjerovnicima na prijavu potraživanja i dužnicima na plaćanje dugovanja, raspodjeljuje preostalu imovinu udruge sukladno Zakonu, te obavještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka u slučaju da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza. Nakon raspodjele preostale imovine likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
 

Likvidator udruge

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
 

Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge

Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge se može provesti u tri slučaja:
 • kada skupština donese odluku o prestanku postojanja udruge
 • kada je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • kada je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge.

U skraćenom postupku ne provodi se postupak likvidacije, a za moguće obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga solidarno odgovaraju članovi upravnog (izvršnog) tijela, temeljem izjave koju je većina članova upravnog (izvršnog) tijela dala pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena u skladu sa Zakonom.

Udruga se briše iz registra udruga, ali u registru ostaju upisana osobna imena, prebivalište, OIB članova tijela udruge koji su potpisali izjavu, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za eventualne naknadno utvrđene obveze udruge.
 

Pripajanje udruge

Pripajanje jedne ili više udruga drugoj upisuje se u registar udruga. Pripajanjem se, na temelju odluke o pripajanju, prenosi ukupna imovina jedne udruge drugoj. Na upis pripajanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama o upisu promjena u registar udruga.

Zahtjev za upis promjena podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge pripajatelja, a uz zahtjev se u istom tekstu prilažu i odluke o davanju suglasnosti za pripajanje, donesene od strane skupština udruga koje sudjeluju u pripajanju. Upisom pripajanja u registar udruga prestaje postojati pripojena udruga, a udruga pripajatelj nastavlja s radom pod nazivom pod kojim je upisana u registar udruga.
 

Spajanje udruge

Spajanje je osnivanje nove udruge na koju prelazi ukupna imovina dviju ili više udruga koje se spajaju. Na postupak spajanja udruga odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona  o udrugama povezane s pripajanjem. Spajanjem prestaju postojati udruge koje su se spojile, a novonastala udruga smatra se novom udrugom na koju se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o udrugama povezane s registracijom udruge.
 

Podjela udruge

Udruga se može podijeliti na dvije ili više udruga. Na postupak podjele odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama koje se odnose na pripajanje udruge. Podijeljena udruga prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih udruga primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama povezane s upisom u registar udruga. Udruge nastale podjelom odgovaraju solidarno za obveze podijeljene udruge.
 

Dodatne informacije:

Zakon o udrugama

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Ministarstvo uprave

Ministarstvo uprave - Uredi državne uprave u županijama

Ministarstvo financija