Prijava nepravilnosti u radu udruga

Saznajte kojim institucijama i na koji način možete prijaviti nepravilnosti u radu udruge

U radu svake udruge moguće je da se dogode različite nepravilnosti, stoga je dobro znati u kojim slučajevima, kome i na koji način možete prijaviti određene nepravilnosti.
 

Prijava nepravilnosti u slučaju povrede statuta ili drugog općeg akta udruge

Sukladno članku 42. Zakona o udrugama, smatra li član udruge da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.
 

Prijava nepravilnosti u radu udruge

Uredima državne u županijama odnosno gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu, nadležnima prema sjedištu udruge, u svrhu provedbe inspekcijskog nadzora, prijavljuju se sljedeće moguće nepravilnosti u radu udruge:
 • ne prijavljuje promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada
 • rabi u pravnom prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga
 • ne rabi naziv pod kojim su upisane u registar udruga
 • ne održava sjednice skupštine i ne dostavlja zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge
 • ne vodi popis članova udruge na način propisan Zakonom.

Popis Ureda državne uprave u županijama možete pogledati na stranicama Ministarstva uprave

Uredi državne uprave u županijama.


Prijava nepravilnosti u obavljanju djelatnosti udruge

Ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima, nepravilnosti u obavljanju djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge te nepravilnosti u obavljanju gospodarskih djelatnosti, mogu se prijaviti nadležnim inspekcijama:


Prijava nepravilnosti u financijskom poslovanju

Ministarstvu financija prijavljuju se nepravilnosti u financijskom poslovanju, računovodstvenim poslovima, predaji financijskih izvještaja, zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora, upravljanjem financijskim sredstvima te utvrđivanjem koriste li se sredstva za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana udruga odnosno druga neprofitna organizacija.

Kontakti na koje možete prijaviti nepravilnosti:

Sektor za financijski i proračunski nadzor
Veslačka ulica 4
tel: 01/4591-042, fax: 01/4591-123
e-mail: nepravilnosti@mfin.hr
 

Prijava nepravilnosti u trošenju sredstava iz javnih izvora

Osim Ministarstvu financija, nepravilnosti u upravljanju financijskim sredstvima iz javnih izvora prijavljuju se i nadležnim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim javnim institucijama koje odobravaju ta sredstva.


Nepravilnosti u korištenju sredstava iz EU fondova

Više o ovoj temi možete saznati na stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nepravilnosti u korištenju sredstava iz EU fondova.


Prekršaji i novčane kazne

Novčanom kaznom od 2000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj udruga ako:

 • ne vodi popis članova udruge ili ga ne vodi na način propisan Zakonom
 • ne rabi naziv pod kojim je upisana u registar udruga
 • rabi u pravom prometu podatke o promjenama ili postupa po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga
 • koristi višak prihoda nad rashodima suprotno ciljevima utvrđenima statutom udruge
 • u određenom roku ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskom nadzoru
 • nakon postupka pripajanja, (pripojena udruga) nastavi s djelovanjem
 • nastave s djelovanjem udruge koje su se spojile
 • nakon podjele udruge, podijeljena udruga nastavi djelovati
 • nastavi s djelovanjem nakon što je doneseno rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, temeljem zahtjeva za upis prestanka postojanja u skraćenom postupku
 • njen likvidator u propisanom roku ne podnese zahtjev za upis postojanja razloga za prestanak udruge.


Za prekršaje od točke 1. do 5. kaznit će se novčanom kaznom od 1000 do 5000 kuna i odgovorna osoba udruge.

Novčanom kaznom od 2000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba likvidator ako ne izvrši obveze iz likvidacijskog postupka.

Novčanom kaznom od 1000 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba likvidator ako ne izvrši obveze iz likvidacijskog postupka.

Pod uvjetima propisanima Zakonom o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, udruga može biti kažnjena za kaznena djela propisana kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

Uz kaznu sud može izreći udruzi i zabranu obavljanja određenih djelatnosti ili poslova te druge vrste sigurnosnih mjera propisanih Zakonom.


Dodatne informacije:

Zakon o udrugama

Ministarstvo uprave

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela