Izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka

Odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka izdaje Državna geodetska uprava (DGU)

Za ishođenje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka potrebno je dostaviti ispravno ispunjen zahtjev i priložiti sve priloge. Zahtjeve podnosi naručitelj snimanja, odnosno pravna ili fizička osoba po ovlasti naručitelja snimanja.

Zahtjev se može podnijeti u pisanom obliku, slanjem poštom ili slanjem putem elektroničke pošte na adresu: snimanjeizzraka@dgu.hr

U rubrici Dokumenti možete preuzeti potrebne obrasce.


Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka

Što treba priložiti uz zahtjev

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka potrebno je priložiti:
 • Upravne pristojbe u iznosu od 15 HRK (po tarifnom broju 44. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", brojevi 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19)

 • Pristojbe se mogu uplatiti u državni proračun na odgovarajući račun:

            Podaci za uplatu upravne pristojbe:

            PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB 
            BROJ RAČUNA PRIMATELJA/IBAN CODE: HR 1210010051863000160
            MODEL: HR64 
            POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5002-6120-84891127540  
            OPIS: PLAĆANJE PRISTOJBE 
            IZNOS: 15,00 HRK
 
 • Dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka za snimatelja (nadležno registarsko tijelo u kojoj pravna i/ili fizička osoba ima poslovni nastan, NKD-74.20 u Republici Hrvatskoj)
 • Dokaz o registriranoj djelatnosti inozemnog snimatelja prilaže se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik

 • Plan snimanja na odgovarajućoj kartografskoj podlozi u prikladnom mjerilu s označenim područjem snimanja i popisom koordinata lomnih točaka područja snimanja (koristiti podloge s Geoportala Državne geodetske uprave)

 • Suglasnost vlasnika, odnosno korisnika lokacije i građevine za ciljano snimanje

 • Suglasnost nadležne javne ustanove za ciljano snimanje zaštićenih dijelova prirode  (strogi rezervati, posebni rezervati, nacionalni parkovi i parkovi prirode). Zaštićena područja provjerite na Bioportalu.

 • ​Naručitelj snimanja/podnositelj zahtjeva obavezan je obilježiti priloge koje je uz zahtjev dostavio.


Odobrenje za snimanje iz zraka

Nakon predaje potpunog zahtjeva, Državna geodetska uprava će izdati odobrenje za snimanje iz zraka podnositelju zahtjeva.  

Odobrenje za snimanje iz zraka izdaje se za vremensko razdoblje navedeno u zahtjevu, a najdulje za razdoblje do tri mjeseca.

Odobrenje se izdaje za svako pojedinačno snimanje.

Odobrenje se može izdati za više pojedinačnih snimanja u određenom vremenskom razdoblju za potrebe izvještavanja o događajima kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, velike prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari i sl.). Takvo odobrenje mogu dobiti televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.


Zahtjev za odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Što treba priložiti uz zahtjev 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka potrebno je priložiti:
 
 • Upravne pristojbe u iznosu od 15 HRK  (po tarifnom broju 44. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", br. 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19)

 • Pristojbe se mogu uplatiti u državni proračun na odgovarajući račun:

Podaci za uplatu upravne pristojbe:

PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB 
BROJ RAČUNA PRIMATELJA/IBAN CODE: HR 1210010051863000160
MODEL: HR64 
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5002-6120-84891127540
OPIS: PLAĆANJE PRISTOJBE 
IZNOS: 15,00 HRK

 • Dostavnicu 
 • Cjelokupno snimljeni materijal sukladno izdanom odobrenju za snimanje iz zraka
 • Plan ostvarenog snimanja u .shp ili .kml formatu
 • Naručitelj snimanja/podnositelj zahtjeva obavezan je obilježiti priloge koje je uz zahtjev dostavio.


Odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Naručitelj snimanja kojemu je izdano odobrenje za snimanje iz zraka dužan je zračne snimke dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi  odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka snimanja. 

Zračne snimke dostavljaju se na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb.

Zračne snimke za koje je prethodila suglasnost Ministarstva obrane ( MORH-a ) ne mogu se dostavljati putem linka, već na standardnom nosiocu podataka (USB, prenosivi disk, CD, DVD).
Ove snimke pregledava Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka sastavljeno od predstavnika DGU-a i MORH-a.

Zračne snimke mogu se dostaviti putem linka na adresu snimanjeizzraka@dgu.hr ili na standardnom nosiocu podataka (USB, prenosivi disk, CD, DVD), razvrstane po područjima snimanja u zasebne mape uz popratnu dostavnicu. Na pregled se dostavljaju neobrađene snimke koje ostaju u arhivi Državne geodetske uprave. 

Putem linka može se zaprimati količina podataka do 2GB. Sve više od toga dostavlja se na standardnom nosiocu podataka prethodno navedenom.

Po obavljenom pregledu, Državna geodetska uprava izdaje odobrenje za uporabu zračnih snimaka. 

NAPOMENA: Ciljana snimanja iz zraka izdvojenih lokacija i građevina koja se provode za potrebe vlasnika/korisnika mogu se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova bez odobrenja za snimanje iz zraka. Tako snimljeni materijal može se koristiti bez ograničenja.


Dodatne informacije:

Uredba o snimanju iz zraka (NN 77/2020)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani (NN 70/2019)

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 104/2018)

Državna geodetska uprava