Prijava neetičnog ponašanja državnog službenika i pohvala na rad državnog službenika

Rad državnih službenika možete pohvaliti putem e-pošte na adresu: pohvale@mpu.hr

Neetično ponašanje državnih službenika možete prijaviti na besplatni telefon 0800 0304 ili putem e-pošte na adresu: etika@mpu.hr.
Etičkim kodeksom državnih službenika utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti. Istim Kodeksom propisan je i institucionalni okvir za podnošenje pritužbi zbog neetičnog ponašanja državnih službenika prema građanima i pravnim osobama.
 
Etički kodeks državnih službenika.
 

Institucionalni okvir za rješavanje pritužbi na neetično ponašanje državnih službenika.

Etičkim kodeksom je uspostavljen institucionalni okvir koji omogućuje prijavljivanje slučajeva neetičkog postupanja državnih službenika.

U svim državnim i pravosudnim tijelima imenovani su povjerenici za etiku koji promoviraju etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i odnosima prema građanima, zaprimaju pritužbe građana i službenika na neetično ponašanje službenika.

Također je Vlada RH osnovala Etičko povjerenstvo za državne službenike, kao drugostupanjsko tijelo u rješavanju pritužbi građana i službenika na neetično postupanje državnih službenika.

Kao središnja ustrojstvena jedinica za unaprjeđenje profesionalne etike i suradnje s povjerenicima za etiku ustrojena je Služba za etiku i integritet pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, koja obavlja stručne poslove koji se odnose na primjenu etičkih načela u javnoj upravi, u odnosu na osobno ponašanje službenika, zatim na mogući sukob interesa i drugo neetično ponašanje službenika.

Način podnošenja pohvala i pritužbi na neetično ponašanje državnih službenika:

Pohvale i pritužbe na ponašanje državnih službenika možete podnijeti:
  • povjereniku za etiku tijela u kojem je službenik zaposlen,
  • čelniku državnog tijela u kojem je službenik zaposlen,
  • putem besplatnog telefona u Ministarstvu pravosuđa i uprave 0800 0304,
  • putem elektroničke pošte: etika@mpu.hr ili pohvale@mpu.hr
  • poštom Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49/Maksimirska 63, Zagreb
Pritužbe rješava povjerenik za etiku u tijelu u kojem je državni službenik zaposlen, a pohvale se prosljeđuju službeniku na kojega se pohvala odnosi i njegovim nadređenima.


Rok za rješavanje pritužbe

Rok za rješavanje pritužbe od strane povjerenika za etiku je 60 dana od zaprimanja pritužbe.
Ako u tom roku niste dobili odgovor ili odgovorom niste zadovoljni možete se pritužiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.
 
Adresa Etičkog povjerenstva je Maksimirska 63, 10000 Zagreb.


Povreda službene dužnosti

Ponašanje državnog službenika protivno Etičkom kodeksu državnih službenika predstavlja laku ili tešku povredu službene dužnosti temeljem Zakona o državnim službenicima.  Odredbom čl. 98. toč. 8. Zakona o državnim službenicima propisano je da je ponašanje suprotno Etičkom kodeksu koje ne nanosi štetu ugledu državne službe – laka povreda službene dužnosti, dok je odredbom čl. 99. st. 1. toč. 13. istog Zakona propisano da je ponašanje suprotno Etičkom kodeksu koje nanosi štetu ugledu državne službe – teška povreda službene dužnosti.
 
U slučaju sumnje na osnovanost pritužbe  protiv državnog službenika, čelnik tijela ili osoba koju ovlasti, može pokrenuti postupak zbog lake ili teške povrede službene dužnosti ili temeljem Etičkog kodeksa državnih službenika, izreći pisano upozorenje.