Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnoga sustava

Pripadnici nacionalnih manjina pravo na odgoj i obrazovanje na svome jeziku i pismu ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina te Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Prema Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, odnosno Odluci o ratifikaciji Zakona o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, jezici na kojima se u Republici Hrvatskoj izvodi nastava za učenike pripadnike nacionalnih manjina mogu se svrstati u dvije grupe: na tzv. teritorijalne ili manjinske jezike (češki, mađarski, rusinski, slovački, srpski, talijanski i ukrajinski) i neteritorijalne jezike (albanski, hebrejski, makedonski, njemački, poljski, romski, ruski i slovenski).

Modeli i oblici obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pripadnici nacionalnih manjina sami predlažu i odabiru model obrazovanja u skladu s postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa, a imaju mogućnost obrazovati se na materinskome jeziku na svim stupnjevima obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog.

Svi modeli i oblici obrazovanja u redovitom su odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske.

Materijalne uvjete i prostor za rad školskih ustanova i za izvođenje nastave osigurava osnivač.

Odgoj i naobrazba u predškolskim ustanovama

Programi predškolskoga odgoja i naobrazbe mogu biti na jeziku i pismu nacionalne manjine i dvojezični, a provode se u odgojno-obrazovnim skupinama određene nacionalne manjine i u predškolskim ustanovama osnovanima za djecu pripadnike nacionalnih manjina.
 
Dvojezični programi su programi koji se za djecu pripadnike nacionalnih manjina realiziraju na hrvatskome jeziku i materinskome jeziku nacionalne manjine u ravnomjernoj zastupljenosti.
 
Dio programa predškolskoga odgoja na jeziku i pismu nacionalne manjine obvezno se izvodi i na hrvatskome jeziku u trajanju od najmanje 10 sati tjedno po odgojno-obrazovnoj skupini. Predškolske ustanove za djecu pripadnike nacionalnih manjina osnivaju se pod uvjetima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Predškolske ustanove za djecu pripadnike nacionalnih manjina osnivaju se pod uvjetima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama

Učenici pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

MODEL A - cjelokupna nastava izvodi se na jeziku i pismu nacionalne manjine uz obvezno učenje hrvatskoga jezika u istom broju sati u kojem se uči jezik manjine. Ovaj model nastave provodi u se posebnim školskim ustanovama u kojima je cjelokupna nastava na jeziku pripadnika nacionalne manjine ili u posebnim odjelima u ustanovama s nastavom na hrvatskome jeziku.
 
MODEL B - dvojezična nastava - nastava prirodoslovne skupine predmeta izvodi se na hrvatskome jeziku, a društvene skupine predmeta na jeziku pripadnika nacionalne manjine. Ovaj model ostvaruje se u posebnim odjelima u školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskome jeziku.
 
MODEL C - nastava manjinskoga jezika i kulture - uz redovitu nastavu na hrvatskome jeziku, na manjinskome jeziku izvodi se nastava jezika i kulture nacionalne manjine u trajanju od dva do pet školskih sati tjedno, a obuhvaća učenje jezika i književnosti nacionalne manjine, geografije, povijesti, glazbene i likovne kulture/umjetnosti.
 
Nastava po Modelu C u osnovnim školama za učenike pripadnike nacionalnih manjina organizira se za razrednu i predmetnu nastavu u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama.
 
Popis škola s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Posebni oblici nastave

Za sve one učenike za koje ne postoji mogućnost organiziranja redovite nastave po postojećim modelima (A, B ili C) organiziraju se posebni oblici nastave: seminari, ljetne i zimske škole te dopisno-konzultativna nastava. Nadležno ministarstvo sufinancira organiziranje i provođenje posebnih oblika nastave.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program za redovitu nastavu (u modelima A, B i C) na jeziku i pismu nacionalne manjine uz opći dio sadrži i sadržaje u vezi s posebnošću nacionalne manjine, koje se odnose na materinski jezik, književnost, povijest, geografiju, likovnu i glazbenu kulturu/umjetnost, a donosi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja.